Vodní dílo Skalka

VD Skalka

POLOHA
   Tok   Ohře
     říční km   242,410
     hydrologické pořadí   1-13-01-0120-1-00
   Obec   Cheb
   Okres   Cheb
   Kraj   Karlovarský


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Skalka – Jesenice.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem vodního díla Skalka je v součinnosti s VD Jesenice kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři pro profil Kadaň pro tepelné elektrárny, průmyslové podniky, pro zajištění minimálního průtoku v toku v profilu Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku v profilu limnigrafu Cheb, částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody v toku Ohře.
Vedlejšími účely jsou výroba elektrické energie v MVE, rekreace a provozování vodních sportů.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 1 m3/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 45 m3/s
* v profilu limnigrafu Cheb

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Ohře
  Plocha povodí /A/ 671,92 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 760 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 6220 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 950 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 277 m3/s
   
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, sypaná, kamenitá s návodním betonovým těsnícím pláštěm    
      kóta koruny hráze 444,60 m n. m.
      délka koruny hráze 115 m
      šířka koruny hráze 4 m
      max. výška hráze nad terénem 14,6 m
 
Řez hrází
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 1200
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru – letní 2 × 12,4 m3/s
 
Řez funkčním blokem
    bezpečnostní přeliv
   
pro převádění velkých vod slouží dva bezpečnostní přelivy
   

 

   
1)
původní – je hrazen ocelovým segmentem, ovládaným zvedacím mechanismem s elektr. pohonem pomocí Gallových řetězů
      šířka přelivné hrany přelivu 9,5 m
      kóta koruny pevného přelivu 435,60 m n. m.
      výška segmentu 7,0 m
      celková kapacita přelivu s vyhrazeným segmentem při max. hladině v nádrži 390 m3/s
   

 

   
2)
doplňkový – je hrazen dutou jezovou klapkou s hydraulickým pohonem
      kóta koruny sklopené klapky 438 m n. m.
      šířka klapky 7 m
 
      hrazená výška klapkou 4,6 – 4,8 m
      celková kapacita přelivu se sklopenou klapkou při max. hladině v nádrži 169 m3/s
      celková kapacita obou přelivů při max. hladině v nádrži 559 m3/s
 
    Malá vodní elektrárna Skalka
   
MVE Skalka je umístěna při pravém břehu v novém objektu.
      2× Kaplanova horizontální turbína typu S Pavelka 4KPK - 850
      spád 4,7 – 9,7 m
      max. hltnost 2 × 4,5 m3/s
      Asynchronní generátor trojfázový s rotorem nakrátko    
      instalovaný výkon 2 × 350 kW
  Nádrž
      kóta dna nádrže 430,00 m n. m.
      hladina stálého nadržení 435,60 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – zimní 437,60 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – letní 442,20 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 442,60 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 442,60 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 443,60 m n. m.
      maximální hladina 443,60 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,911 mil. m3
      zásobní prostor – zimní 2,454 mil. m3
      zásobní prostor – letní 13,659 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – zimní 12,554 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – letní 1,349 mil. m3
      ovladatelný prostor 15,919 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 3,636 mil. m3
      celkový prostor 19,555 mil. m3
      celková zatopená plocha 378 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Skalka zajišťuje v letním období 1 až 2letou ochranu území pod nádrží před povodněmi a 3letou ochranu v zimním období.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži a na hladině.

Jakost vody a stav trofie v nádrži.

Kvalita vody je na dobré úrovni. V letním období je možný výskyt řas a sinic, omezující rekreační využití nádrže. Jakost vody z hlediska rekreačního využití je v letním období uvedena na stránce Kvalita koupacích vod. Je zveřejněno závěrečné hodnocení přeshraničních projektů Problematika živin a sinic v nádrži Skalka a Rtuť na přítoku do VD Skalka – vyhodnocení a návrhy opatření. Pro vyšší obsah rtuti v sedimentu je zakázána konzumace ryb. Proto byl v roce 2017 zahájen česko-bavorský projekt „Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka“.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1962–1964
Projektant   Hydroprojekt Praha
o.p. Vodní stavby
Dodavatel stavby   o.p. Vodní stavby závod 01 Plzeň
Uvedení do provozu   1964

ZAJÍMAVOSTI

Nádrž chrání rovněž město Cheb před povodněmi a slouží také pro rekreaci – koupání a sportovní rybaření (pro vyšší obsah rtuti je zakázána konzumace ryb).
Na VD Skalka byl v oblasti zavázání hráze do pravého břehu vybudován v letech 1998–2000 doplňkový bezpečnostní přeliv hrazený klapkou a nový objekt malé vodní elektrárny. Hlavním účelem této rekonstrukce bylo zvýšení bezpečnosti vodního díla při extrémní povodni.
V těsné blízkosti vodního díla se nachází městská památková rezervace a středověké centrum města Cheb. Nedaleko vodní nádrže se nalézají klidné Františkovy Lázně s léčivými minerálními prameny a přírodní rezervace: Komorní Hůrka (nejmladší bývalá činná sopka ve střední Evropě) a Soos (vývěry kysličníku uhličitého, bahenní sopky).

 

Sdružený objekt s  poli bezpečnostního přelivu a MVE Vzdušní svah hráze s MVE a dvěma poli bezpečnostního přelivu ovládání zdvižného segmentu Hráz s nádrží

aktualizováno: