home  


Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe – úplné znění

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát; je tvořeno Plánem hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí, včetně programů opatření. Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe včetně příslušných programů opatření, je nezbytným podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb.

Hlavním cílem plánování v oblasti vod je vymezení a vzájemné sladění těchto veřejných zájmů:

Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe byl zpracován v letech 2005 až 2009 podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách, v platném znění ve spolupráci s krajskými úřady Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje, ústředními vodoprávními úřady a širokou veřejností.

Způsob zpracování plánu a postup při jeho projednávání a schvalování je dán vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. Podle této vyhlášky je obsah plánu členěn na následující kapitoly:

Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe byl schválen zastupitelstvy dotčených krajů v níže uvedených termínech:

Liberecký kraj dne 27.10.2009
Středočeský kraj dne 30.11.2009
Karlovarský kraj dne 10.12.2009
Plzeňský kraj dne 14.12.2009
Ústecký kraj dne 16.12. 2009

Po schválení se stal závazným koncepčním dokumentem po následující šestileté období v oblasti vodního hospodářství. Nahrazuje tak Směrný vodohospodářský plán České republiky.

Schválený Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe je přístupný veřejnosti po dobu jeho platnosti v listinné podobě u příslušných krajských úřadů a na Povodí Ohře, státní podnik. V elektronické podobě je přístupný na portálu veřejné správy a na stránkách Povodí Ohře, státní podnik.