Disclaimer

 

Všeobecné podmínky používání webových stránek www.poh.cz
General Terms and Conditions of Use - www.poh.cz english

 

 

Všeobecné podmínky používání webových stránek www.poh.cz

Tyto podmínky použití se vztahují na používání webových stránek www.poh.cz (dále jen "webové stránky"). Stránky jsou provozovány Povodím Ohře, stáním podnikem (dále jen "Povodí Ohře"). Používáním webových stránek nebo stahováním materiálů z nich souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s některou z uvedených podmínek, nepoužívejte tyto webové stránky. Povodí Ohře si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez předchozího upozornění. Pokud budete používat webové stránky i po změně podmínek, souhlasíte tím s jejich změnami. Změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění změněných podmínek na webových stránkách.

Odpovědnost

Informace umístěné na webových stránkách slouží výhradně k informačním účelům. Povodí Ohře není odpovědné za jakoukoli případnou újmu související s použitím (nebo nemožností použití) webových stránek. Povodí Ohře rovněž není odpovědné za újmu související s nevhodným, opožděným či nepřesným uveřejněním informací na webových stránkách. Povodí Ohře neodpovídá ani neručí a nenese jakoukoli odpovědnost za informace na webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Odkazy jsou poskytovány jako služba pro návštěvníky webových stránek a Povodí Ohře neodpovídá za obsah webových stránek třetích stran, ani za případné škody vyplývající z jejich použití.

Ochrana osobních údajů

Povodí Ohře tímto prohlašuje, že bude vždy respektovat a chránit soukromí uživatelů a zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účel, k němuž jsou osobní údaje zpracovány, vyplývá z obsahu příslušné stránky, která umožňuje vložení těchto údajů. Takto získané osobní údaje se využívají výhradně k účelům, k nimž je uživatel Povodí Ohře poskytl. Povodí Ohře neposkytne osobní údaje žádným jiným třetím stranám, pokud nebude ze zákona povinné tak učinit. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Uživatel má právo požádat poskytovatele, aby jeho osobní údaje vyloučil ze zpracovávání.

Cookies

Webové stránky Povodí Ohře, používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do uživatelova počítače nebo mobilního zařízení. Webové stránky jsou schopné tyto soubory číst, zapisovat a díky nim je užívání stránek pro uživatele pohodlnější. Webové stránky Povodí Ohře používají cookies např. v souvislosti s anonymním měřením návštěvnosti. Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností webových stránek.

Používání zveřejněných informací

Povodí Ohře povoluje prohlížení webových stránek a jejich částí pouze k informačním účelům. Materiály a informace umístěné na webových stránkách nemohou být dále publikovány, reprodukovány a/nebo upravovány bez předchozího písemného souhlasu Povodí Ohře.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto podmínek, požadujete vyloučení osobních údajů ze zpracování nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím na stipkova@poh.cz.

General Terms and Conditions of Use - www.poh.cz

These terms and conditions of use concern www.poh.cz (hereinafter the "website"). The website is run by Povodí Ohře, state enterprise (hereinafter "Povodí Ohře"). By using the website or downloading material from the website, you agree to these terms and conditions. If you do not agree with any of the terms and conditions stated below, do not use the website. Povodí Ohře reserves the right to change or modify these terms and conditions without any advance notice. If you continue to use the website after the terms and conditions are amended, you agree to these amendments. The changes become valid at the moment the amended terms and conditions are published on the website.

Liability

The information on the website is solely for information purposes only. Povodí Ohře cannot be held liable for any damage connected to the use of (or the inability to use) the website. Povodí Ohře is not liable for any damage connected to the unsuitable, late or unclear publishing of information on the website. Povodí Ohře is not liable, responsible or otherwise accountable for the information on the websites linked to this website. The references provided should facilitate the visitors of the website and Povodí Ohře is not liable for the contents of third party website, or for any potential damage arising out of their use.

Personal data protection

Povodí Ohře hereby declares that it shall always respect and protect the privacy of users and it guarantees that the personal data will be handled in accordance with the Personal Protection Data Act 101/2000 Coll. as amended. The purpose, for which the personal data is processed, arises out of the contents of the relevant page which enables inserting the data. The acquired personal data may only be used for the purpose for which it was provided by the user to Povodí Ohře. Povodí Ohře shall not provide any personal data to third parties unless it is required by the law. Users grant their consent to processing of their personal data for an indefinite period of time. Users are entitled to ask the provider to exclude their personal data from processing.

Cookies

The Povodí Ohře website uses cookies. Cookies are small text files that are stored inside the users´ computers or mobile equipment. The website is able to read the files, to register the files, and thanks to them, the use of the website is more comfortable for the users. For example, the website of Povodí Ohře uses cookies in connection with anonymous measuring of traffic to the website. If you do not wish to download cookies or you want your browser to inform you every time when cookies are being downloaded, use the relevant setup options of your internet browser. However, if you block downloading all cookies you might not be able to use all of the properties of the website.

Using published information

Povodí Ohře allows viewing the website and its parts for information purposes only. The materials and information on the website may not be published, copied and/or amended without the prior written approval of Povodí Ohře.
Should you have any questions concerning the terms and conditions, require exclusion of your personal data from processing or if you believe that your rights were violated, please contact us at stipkova@poh.cz.

aktualizováno: