Vodní dílo Březová

VD Březová

POLOHA
   Tok Teplá
     říční km 8,21
     hydrologické pořadí 1-13-02-0210-1-00
   Obec Březová
   Okres Karlovy Vary
   Kraj Karlovarský
Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice – Březová. Vodohospodářskou soustavu Stanovice – Březová tvoří VD Stanovice, ČS Teplička, jez Teplička a VD Březová.

mapa

ÚČEL A KAPACITA

Hlavním účelem nádrže je ochrana města Karlovy Vary před povodněmi, zajištění minimálního průtoku v profilu limnigrafu Březová-odtok a zajištění periodických proplachů koryta pod hrází.
Vedlejším účelem nádrže je výroba elektrické energie, regulovaný chov pstruhových ryb, nadlepšování průtoků pod hrází VD Březová pro pořádání kanoistických závodů a výkon rybářského práva.

Minimální průtok pod hrází /MQ/* 220 l/s
Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/** 90 m3/s
* v profilu limnigrafu Březová-odtok
** neškodný průtok v toku Teplá pod VD Březová je vztažen 90 m3/s v profilu limnigrafu na toku Teplá „Jánský most“, resp. „Thermal“.

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Teplá – profil VD Březová
  Plocha povodí /A/ 294,2 km2
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 685 mm
Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 2490 l/s
Průměrný 355denní průtok*** /Q355d/ 230 l/s
Stoletý průtok /Q100/ 140 m3/s
Teplá – profil ústí do Ohře
  Plocha povodí /A/ 407,5 km2
Stoletý průtok /Q100/ 179 m3/s
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.  
*** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
přímá, betonová, gravitační
kóta koruny hráze 433,95 m n. m.
délka koruny hráze 228,8 m
šířka koruny hráze 8,4 m
max. výška hráze nad terénem 24,95 m
Řez hrází
Výpustná zařízení    
spodní výpusti    
průměr spodní levé výpusti DN 2100  
průměr spodních pravých výpustí 2 × DN 1500  
délka spodní výpusti levé 19,30 m
kapacita spodní výpusti levé DN 2100 při hladině zásobního prostoru 47,06 m3/s
 
  délka spodních výpustí pravých 20,05 m
kapacita spodních výpustí pravých DN 1500 při hladině zásobního prostoru 2 × 23,50 m3/s
 
bezpečnostní přeliv
nehrazený, přímý, korunový s přelivnou plochou o pěti přelivných polích
celková šířka přelivu (délka přelivné hrany) 66 m
kóta koruny přelivu (přepadové hrany) 430,15 m n. m.
celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 179,8 m3/s
Řez přelivem
malá vodní elektrárna /MVE/
Soustrojí č. 1, 2
Francisova turbína 2 × F30H (ČKD Blansko)
max. spád 20,0 m
max. hltnost 1,3 m3/s
max. výkon turbíny 216 kW
generátor 2 × Siem. Drásov AP 355 M - 10 GE
instalovaný výkon 130 kW
 
  Soustrojí č. 3
turbína čerpadlo Sigma – 400 QVC 350 LN F/2
max. spád 20,0 m
max. hltnost 0,250 m3/s
max. výkon turbíny 42 kW
generátor MEZ Frenštát 1F 225 M - 06
instalovaný výkon 30 kW
 
  Nádrž
kóta dna nádrže 409,40 m n. m.
hladina mrtvého prostoru 411,40 m n. m.
hladina stálého nadržení 422,70 m n. m.
hladina zásobního prostoru 424,50 m n. m.
hladina ovladatelného ochranného prostoru 430,15 m n. m.
hladina ovladatelného prostoru 430,15 m n. m.
hladina neovladatelného ochranného prostoru 431,40 m n. m.
maximální hladina 431,40 m n. m.
mrtvý prostor 8,60 tis. m3
prostor stálého nadržení 1,046 mil. m3
zásobní prostor 0,518 mil. m3
ovladatelný ochranný prostor 3,134 mil. m3
ovladatelný prostor 4,698 mil. m3
neovladatelný ochranný prostor 0,989 mil. m3
celkový prostor 5,687 mil. m3
celková zatopená plocha 76,80 ha
 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Vodní dílo Březová zajišťuje společně s VD Stanovice 100letou ochranu města Karlovy Vary před povodněmi nad průtokem 90 m3/s pro povodňovou vlnu ze souboru ročních maxim, letní i zimní povodňovou vlnu. VD Březová sníží při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté letní povodňové vlny z hodnoty 140 m3/s na 67 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 430,79 m n. m. Zimní 100letou povodňovou vlnu sníží z hodnoty 103 m3/s na 77 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 429,94 m n. m.


KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

S kvalitou vody v nádrži nejsou výraznější problémy. V letním období je možný výskyt řas a sinic, omezující rekreační využití nádrže.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba 1931–1934
Projektant Zemský úřad Praha
Firma provádějící stavbu konsorcium firem Lanna Praha a Pittel – Brausewetter Wien
Uvedení do provozu 1937

ZAJÍMAVOSTI

Vodní dílo Březová je určeno především k ochraně města Karlovy Vary před ničivými účinky povodní. Jedná se o nejstarší betonovou přehradu v Čechách.
Přes hráz je vedena silnice z Karlových Varů směrem na Bečov, Mariánské Lázně a Plzeň. Doporučujeme prohlídku v okolí hráze, sevřené v úzkém údolí, a dosažitelné i pěšky od obce Březová (na okraji světoznámých lázní Karlovy Vary).
Na nádrži Březová je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem!

Pravá strana hráze ze vzdušního líce Levá strana hráze ze vzdušního líce Pravé spodní výpusti Pravý břeh v podhrází

aktualizováno: