Vodní dílo Chřibská

VD Chřibská

POLOHA
   Tok   Chřibská Kamenice
     říční km   19,270
     hydrologické pořadí   1-14-05-0140-0-00
   Obec   Rybniště
   Okres   Děčín
   Kraj   Ústecký

mapa

 

Vodní dílo je vybudováno jako samostatné, není začleněno do žádné vodohospodářské soustavy.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem vodního díla Chřibská je akumulace vody pro zásobení Šluknovského výběžku pitnou vodou.
Vedlejším účelem je ochrana území pod hrází před povodněmi.

  Zabezpečený průměrný možný odběr vody pro úpravnu vody Chřibská 42 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/* nezachováván  
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 2,5 m3/s
 
* v profilu pod přehradním tělesem

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Chřibská Kamenice
  Plocha povodí /A/ 6,28 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 920 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 73,5 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 19,1 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 17,7 m3/s
   
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce


TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, sypaná, zemní s jílovým těsněním u návodního líce    
      kóta koruny hráze 440,59 m n. m.
      délka koruny hráze 190 m
      šířka koruny hráze 5,65 m
      max. výška hráze nad terénem 24,73 m
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 700  
      průměr rozstřikovacích uzávěrů /RU/ 2 × DN 600  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 3,0 m3/s
 
   

 

 
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, boční
      celková délka přepadové hrany 42,1 m
      kóta přepadové hrany 438,60 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 30,3 m3/s
   

 

 
 
Řez hrází
 
    odběrný objekt, štola
      Odběrná věž s třemi etážovými odběry, potrubím DN 250; umístěným ve štole spodních výpustí
 
Řez odběrným objektem
  Nádrž
      kóta dna nádrže 415,70 m n. m.
      hladina stálého nadržení 426,06 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 436,85 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 438,60 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 438,60 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 439,10 m n. m.
      maximální hladina 439,10 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,087 mil. m3
      zásobní prostor 0,839 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,220 mil. m3
      ovladatelný prostor 1,146 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,066 mil. m3
      celkový prostor 1,212 mil. m3
      celková zatopená plocha 13,78 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
VD Chřibská sníží při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 17,7 m3/s na hodnotu 2,5 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 438,68 m n. m.
KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

S kvalitou vody ve vodárenské nádrži nejsou výraznější problémy.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1912–1926
Projektant   Ing. Albert Franz Kopp, Zemská komise pro úpravu řek
Dodavatel stavby   August Hermann, Chřibská
Uvedení do provozu   1924

ZAJÍMAVOSTI

VD Chřibská je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace, vedoucí údolím kolem přehrady, je trvale uzavřena i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!
Pro alespoň částečné zpřístupnění vodního díla veřejnosti je od června 2012 otevřena nová vyhlídka na vodní nádrž Chřibská.

Vodní dílo je situováno v lesnaté krajině na toku Chřibská Kamenice nad městem Chřibská. Je největší ze tří přehradních nádrží na území Lužických hor. Nejlepší výhled na přehradu je z Malého Stožce nebo z Velké Tisové.
Podhorské město Chřibská je vyhledávaným rekreačním místem. Původní slovanské sídliště vzniklo na obchodní stezce z Čech do Lužice. Název Chřibská vytvořil Palacký podle kopcovitého rázu okolní krajiny (chřib = pahorek). Nejstarší zmínka o obci je z roku 1383, městem je od roku 1570. Chřibská byla v minulosti sídlem obchodu a řemesel, a proto zůstala otevřeným městem bez hradeb a bran. Již na počátku 15. století vznikla v Chřibské první sklářská huť.
Městu škodily časté povodně (katastrofální následky měla povodeň v roce 1705), a tak byla na jeho ochranu v letech 1912–1926 postavena asi 1,5 km nad Horní Chřibskou přehrada. Sloužila hlavně k zachycování povodňových vod a později byla využívána také k rekreaci. V letech 1975–1977 byla přestavěna na vodárenskou nádrž. V letech 1992–1993 proběhla rekonstrukce spodních výpustí a bylo dosypáno těleso hráze na vzdušním svahu.

 

Věžový odběrný objekt Věžový objekt a bezpečnostní přeliv Hráz a věžový objekt Bezpečnostní přeliv

aktualizováno: