Vodní dílo Fláje

VD Fláje

POLOHA
   Tok   Flájský potok
     říční km   20,460
     hydrologické pořadí   1-15-03-0290-1-00
   Obec   Český Jiřetín
   Okres   Most
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Kamenička, a VD Jirkov.


ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Fláje je především akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, akumulace vody pro kompenzaci do Bílého potoka, zajištění minimálního průtoku ve Flájském potoce v profilu limnigrafu Český Jiřetín a snížení povodňových průtoků na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.
Dalšími účely jsou energetické využití vodárenských odběrů špičkovou vodní elektrárnou Meziboří a energetické využití minimálního odtoku MVE.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro ÚV Meziboří a ÚV Bílý potok (Šumná) 510 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 75 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 8 m3/s
  * v profilu limnigrafu Český Jiřetín

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Flájský potok
  Plocha povodí /A/ 43,13 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 1015 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 805 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 126 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 51 m3/s
 
Bílý potok – ÚV Bílý potok (Šumná)
  Plocha povodí /A/ 14,95 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 925 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 235 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 25 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 25,7 m3/s
   
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      betonová, tížná, vylehčená, pilířová typu Noetzli    
      kóta koruny hráze 739,31 m n. m.
      délka koruny hráze 459 m
      šířka koruny hráze 6 m
      max. výška hráze nad terénem 49,46 m
 
řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 1200  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 16,1 m3/s
      průměr spodních výpustí pro MQ 2 × DN 250  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 0,57 m3/s
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, čelní, korunový
      celková délka přepadové hrany 34,5 m
      kóta přepadové hrany 737,31 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 64,5 m3/s
    odběrný objekt, štola a tlakové potrubí
      průměr kruhové štoly 2,1 m
      celková délka štoly 5 424 m
      průměr tlakového potrubí DN 1200  
      délka tlakového potrubí 1905 m
 

odběrný objekt

 
    špičková vodní elektrárna /VE/ Meziboří
      Francisova turbína 2 × F8-880  
      spád 217 – 257 m
      hltnost 2 × 1,8 m3/s
      výkon 2 × 4 MW
 
      VE Meziboří není ve vlastnictví Povodí Ohře, s. p.
 
    malá vodní elektrárna /MVE/ Fláje
      turbína META (čerpadlo v turbínovém provozu)
      spád 41 m
      hltnost 90 l/s
      výkon 16 kW
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 689,85 m n. m.
      hladina stálého nadržení 710,81 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 737,06 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 737,31 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 737,31 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 738,31 m n. m.
      maximální hladina 738,31 m n. m.
      prostor stálého nadržení 1,755 mil. m3
      zásobní prostor 19,500 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,345 mil. m3
      ovladatelný prostor 21,600 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 1,484 mil. m3
      celkový prostor 23,100 mil. m3
      celková zatopená plocha 153,00 ha
 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Fláje sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 51 m3/s na hodnotu 27,4 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 737,92 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži a na hladině.

Stav trofie v nádrži.

S kvalitou vody ve vodárenské nádrži nejsou závažnější problémy, je však ovlivněna suchým a teplým obdobím a huminovými látkami pocházejícími z přirozeného přírodního prostředí (rašeliniště).ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1951–1963
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Vodní stavby n. p., Sezimovo Ústí
Uvedení do provozu   1960

ZAJÍMAVOSTI
Jedno z nejatraktivnějších vodních děl Povodí Ohře. Vzhledem k unikátnímu technickému řešení hráze je centrem pozornosti návštěvníků Krušných hor. Přehrada je jedinou betonovou pilířovou v Česku, i díky tomu je zařazena mezi kulturní památky ČR. Leží v saské části povodí Krušných hor, tato lokalita je zajímavá i umístěním další velké přehrady na stejném toku v těsné blízkosti. Ve vzdálenosti necelých 8 km pod VD Fláje, těsně za hranicemi v Sasku, byla v letech 1960–1968 vybudována přehrada Rauschenbach.
VD Fláje je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Kolem hráze a nádrže vede silnice. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně, tzn. přístup do blízkosti vodní hladiny, je pro veřejnost zakázán!
Vzdušní líc hráze s bezpečnostním přelivem Hráz s třemi poli bezpečnostního přelivu Koruna hráze Podhrází s vývarem

aktualizováno: