Vodní dílo Horka

VD Horka

POLOHA
   Tok   Libocký potok
     říční km   10,4
     hydrologické pořadí   1-13-01-0800-1-00
   Obec   Krajková, Habartov, Nový Kostel
   Okres   Cheb, Sokolov
   Kraj   Karlovarský

Vodní dílo je vybudováno jako samostatné, není začleněno do vodohospodářské soustavy.


mapa
ÚČEL A KAPACITA

Hlavním účelem vodního díla Horka je akumulace vody pro zásobení sokolovské oblasti pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází.
Vedlejším účelem je částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a energetické využití odtoku v MVE.

   
  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody Horka 456 l/s
Minimální průtok pod hrází /MQ/* 100 l/s
Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 5 m3/s
 
* v profilu limnigrafu pod přehradním profilem

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Libocký potok
  Plocha povodí /A/ 70,19 km2
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 815 mm
Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 756 l/s
Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 56 l/s
Stoletý průtok /Q100/ 63,2 m3/s
 
Aktuální stavy a průtoky na nádrži.    
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce


TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzdouvací objekt – hráz
přímá, sypaná, zemní se středním hlinitým těsněním  
kóta koruny hráze 507,30 m n. m.
délka koruny hráze 236 m
šířka koruny hráze 5,45 m
max. výška hráze nad terénem 40,7 m
 
Řez hrází
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
průměr spodních výpustí 2 × DN 800  
průměr rozstřikovacích uzávěrů /RU/ 2 × DN 700  
kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 8,51 m3/s
průměr spodní výpusti pro MQ DN 150  
teoretická kapacita potrubí pro MQ 0,12 m3/s
 
Řez sdruženým objektem
 
bezpečnostní přeliv
nehrazený, šachtový, kruhového průměru 11 m
kóta přepadové hrany 504,70 m n. m.
celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 134 m3/s
 
odběrný objekt, odpadní štola

V dříku sdruženého objektu jsou ve čtyřech horizontech umístěny vtoky do odběrných potrubí DN 600, zaústěných do společného odběrného potrubí DN 600 v teoretické kapacitě 0,54 m3/s. Odběrné potrubí je uloženo v horní, komunikační chodbě, pod níž je odpadní chodba od spodních výpustí o délce 197 m.

 
malá vodní elektrárna
Na potrubí pro minimální odtok je instalováno čerpadlo.
turbína
čerpadlo SIGMA META 39
spád 41,8 m
hltnost 100 l/s
výkon 25 kW
generátor
F 250 M 23
max. výkon soustrojí 25 kW
 
 
Soustrojí Pelton je umístěno ve strojovně uzávěrů štoly VD a je napojeno na čtvrtý odběrový horizont.
turbína Pelton  
spád 36,2 m
max. hltnost 100 l/s
max. výkon 22 kW
generátor
VF 225 M08
max. výkon soustrojí 20 kW
 
 
Soustrojí Banki je také umístěno ve strojovně uzávěrů štoly VD a je také napojeno na čtvrtý odběrový horizont.
turbína Banki  
spád 40,6 m
max. hltnost 500 l/s
max. výkon 119,5 kW
generátor
1AF 355M-8GE
max. výkon soustrojí 130 kW
 
 
Soustrojí Francis je umístěno v rozšířené komoře uzávěrů spodní výpusti a je napojeno na pravou spodní výpust.
turbína Francis  
spád 40,7 m
hltnost 800 l/s
výkon 250 kW
generátor
1LA8 315
max. výkon soustrojí 250 kW
 
Nádrž
kóta dna nádrže 466,60 m n. m.
hladina stálého nadržení 481,60 m n. m.
hladina zásobního prostoru 504,49 m n. m.
hladina ovladatelného ochranného prostoru 504,70 m n. m.
hladina ovladatelného prostoru 504,70 m n. m.
hladina neovladatelného ochranného prostoru 506,32 m n. m.
maximální hladina 506,32 m n. m.
prostor stálého nadržení 2,450 mil. m3
zásobní prostor 16,539 mil. m3
ovladatelný ochranný prostor 0,241 mil. m3
ovladatelný prostor 19,230 mil. m3
neovladatelný ochranný prostor 2,120 mil. m3
celkový prostor 21,350 mil. m3
celková zatopená plocha 130,24 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Horka sníží při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 63,2 m3/s na hodnotu 48,7 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 505,57 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži a na hladině.

Stav trofie v nádrži.

S kvalitou vody ve vodárenské nádrži nejsou výraznější problémy, je však ovlivněna suchým a teplým obdobím.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1966–1970
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   o.p. Vodní stavby závod 01
Uvedení do provozu   1969

ZAJÍMAVOSTI

VD Horka je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

 

Koruna hráze Vzdušní svah hráze Šachtový bezpečnostní přeliv Vtok do šachtového bezpečnostního přelivu

aktualizováno: