Vodní dílo Janov

Janov

POLOHA
   Tok   Loupnice
     říční km   9,565
     hydrologické pořadí   1-14-01-0055-1-00
   Obec   Litvínov
   Okres   Most
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo není začleněno do žádné vodohospodářské soustavy.


ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Janov je záložní akumulace vody pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Loupnice v profilu limnigrafu Janov-odtok a snížení povodňových průtoků v Loupnici a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody 62 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 12 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 1,5 m3/s
  * v profilu limnigrafu Janov-odtok


HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Loupnice
  Plocha povodí /A/ 8,65 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 899 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 127 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 13 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 22,8 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
  ** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      tížná, zděná z lomového kamene, vyklenutá proti vodě    
      kóta koruny hráze 493,52 m n. m.
      kóta horní hrany zdi na koruně 494,70 m n. m.
      délka koruny hráze 225 m
      šířka koruny hráze 4,5 m
      max. výška hráze nad terénem 44,5 m
řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti a odběrné potrubí
    Levá spodní výpust je zaústěna do kruhového vývaru přímo pod hrází. Pravá spodní výpust, sloužící v minulosti pro odběr surové vody do ÚV Janov, přechází v domku uzávěrů na průměr DN 500 a je zaústěna do Loupnice cca 220 m pod hrází.
      průměr spodních výpustí 2 × DN 400  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru (levá + pravá) 1,53 + 1,36 m3/s
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, boční, situovaný na levém břehu u hráze nádrže
      celková délka přelivné hrany 20,5 m
      kóta přepadové hrany 492,92 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 21,4 m3/s
     

V tělese přelivu jsou umístěny dva odlehčovací otvory, hrazené dřevěnými stavidly. Stavidlo 1 je umístěné na pravé straně přelivu při pohledu po vodě, stavidlo 2 je na levé straně přelivu.

  Nádrž
      kóta dna nádrže 448,07 m n. m.
      hladina stálého nadržení 459,57 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – letní 491,60 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – zimní 488,30 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 492,92 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 492,92 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 493,72 m n. m.
      maximální hladina 493,72 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,028 mil. m3
      zásobní prostor – letní 1,447 mil. m3
      zásobní prostor – zimní 1,157 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – letní 0,124 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – zimní 0,414 mil. m3
      ovladatelný prostor 1,599 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,071 mil. m3
      celkový prostor 1,670 mil. m3
      celková zatopená plocha 10,08 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Janov sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 22,8 m3/s na hodnotu 19,5 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 493,67 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Z důvodů ukončení vodárenského odběru vody z nádrže nejsou od roku 2003 chemické a biologické ukazatele sledovány. Nádrž byla po vypuštění z důvodu rekonstrukce hráze opět v roce 2013 napuštěna.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Dílo nechala vybudovat   Rada města Mostu
Výstavba   1911–1914
Projektant   Prof. Dr. Ing. Robert Weyrauch, Stuttgart
Dodavatel stavby   Podnikatelství údolních přehrad Berndt, Schwarzer a Wurm, Most
Uvedení do provozu   1914

ZAJÍMAVOSTI
Původní název vodního díla je Údolní přehrada královského města Most v Čechách (Die Talsperrenanlage der Kgl. Stadt Brüx in Böhmen). Stala se nejvyšší přehradou v tehdejším Rakousku-Uhersku. Je také jednou z mála dochovaných historických památek souvisejících s původním městem Most, které bylo v 70. letech 20. století přesídleno a zbouráno.
Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR. Jedná se o nejvyšší zděnou přehradní hráz v ČR. V roce 2014 bylo připomínáno 100 let vodního díla Janov - nejen současnost, ale i historie a výstavba vodního díla. U příležitosti tohoto výročí byla vydána také pohlednice 100 let vodního díla Janov.

VD Janov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

Vzdušní líc hráze Vzdušní líc hráze Objekty na přítoku do nádrže Koruna hráze

aktualizováno: