Vodní dílo Jesenice

VD Jesenice


POLOHA
   Tok   Odrava
     říční km   4,17
     hydrologické pořadí   1-13-01-0660-1-00
   Obec   Cheb
   Okres   Cheb
   Kraj   Karlovarský


mapa

 

Vodní dílo Jesenice je součástí vodohospodářské soustavy Skalka – Jesenice.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem VD Jesenice je v součinnosti s VD Skalka kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň pro průmyslové podniky, tepelné elektrárny a zajištění minimálních průtoků v profilech Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.
Dalšími účely jsou likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody, výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, rekreace a provozování vodních sportů.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 560 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 18 m3/s
  * v profilu limnigrafu Jesenice-odtok

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Odrava      
  Plocha povodí /A/ 411,04 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 675 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 3570 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 560 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 139 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

>
TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, sypaná zemní se šikmou jílovou těsnící vrstvou na návodní straně  
      kóta koruny hráze 443,07 m n. m.
      délka koruny hráze 753,1 m
      šířka koruny hráze 11,0 m
      max. výška hráze nad terénem 20,5 m
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 1400  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 16,0 m3/s
 
    bezpečnostní přeliv
      boční, vějířový
      celková délka přelivné hrany 90,7 m
      kóta koruny přelivu 439,70 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 167 m3/s
Řez hrází
     
    Malá vodní elektrárna Jesenice
      čerpadla Sigma 5 × DE 450 - S  
      generátor 3 × F 280 M08  
        2 × AF 315 S-8  
      max. spád 14,5 m
      hltnost 0,65 m3/s
      max. hltnost 3,25 m3/s
      instalovaný výkon 315 kW
Pilíř se základovou výpustí
  Nádrž
      kóta dna nádrže 422,60 m n. m.
      hladina stálého nadržení 427,30 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – letní 439,20 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – zimní 437,60 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 439,70 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 439,70 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 440,70 m n. m.
      maximální hladina 440,70 m n. m.
      prostor stálého nadržení 2,145 mil. m3
      zásobní prostor – letní 47,119 mil. m3
      zásobní prostor – zimní 37,455 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – letní 3,486 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – zimní 13,150 mil. m3
      ovladatelný prostor 52,750 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 7,400 mil. m3
      celkový prostor 60,150 mil. m3
      celková zatopená plocha 760 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Jesenice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních maxim, resp. z letních (srážkových) maxim, z hodnoty 138 m3/s na hodnotu 83,2 m3/s v Odravě. Kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních zimních (sněhových) maxim sníží z hodnoty 120 m3/s na hodnotu 88,1 m3/s. Hladina v nádrži dosáhne kóty 440,25, resp. 440,28 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži a na hladině.

Stav trofie v nádrži.

S kvalitou vody v nádrži nejsou závažnější problémy. Z hlediska rekreačního využití je v letním období možný výskyt řas a sinic. Jakost vody z hlediska rekreačního využití je v letním období uvedena na stránce Kvalita koupacích vod.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1957–1961
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Vodní stavby, Sezimovo Ústí
Uvedení do provozu   1960

ZAJÍMAVOSTI

Vodní nádrž je hojně využívána pro rekreaci (koupání, windsurfing, sportovní rybolov). Na nádrži se každoročně koná několik tradičních jachtařských závodů – Švestková regata, Modrá stuha Jesenice a další.
Na nádrži Jesenice je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem!

Hráz s odběrným věžovým objektem Objekt MVE a spodních výpustí s odpadním korytem Kemp Rybářská bašta Bezpečnostní přeliv

aktualizováno: