Vodní dílo Jezeří

Jezeří

POLOHA
   Tok   Vesnický potok
     říční km   3,0
     hydrologické pořadí   1-14-01-0047-0-00
   Obec   Vysoká Pec, Horní Jiřetín
   Okres   Chomutov, Most
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo není začleněno do žádné vodohospodářské soustavy.


ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Jezeří je záložní akumulace vody pro zásobení obyvatel pitnou vodou.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody 8,5 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/ nezachováván  
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ nestanoven  

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Vesnický potok
  Plocha povodí /A/ 2,7 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 850 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 34 l/s
  Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ 3,5 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 12,2 m3/s
  * průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      tížná,zděná z lomového kamene, vyklenutá proti vodě    
      kóta koruny hráze 471,69 m n. m.
      délka koruny hráze 86,4 m
      šířka koruny hráze 4,02 m
      max. výška hráze nad terénem 17,54 m
řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti a odběrný objekt
      věž kruhového tvaru vnitřní světlosti 2 m
      průměr spodních výpustí 2 × DN 200  
      odběrné potrubí DN 150  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 0,17 m3/s
    bezpečnostní přeliv
      boční, umístěný na pravém boku nádrže u hráze
      celková délka přepadové hrany 11,8 m
      kóta přepadové hrany 470,57 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 12,58 m3/s
  Nádrž
      kóta dna nádrže 454,15 m n. m.
      hladina stálého nadržení není vymezena  
      hladina zásobního prostoru 470,57 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 470,57 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 470,57 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 471,26 m n. m.
      maximální hladina 471,26 m n. m.
      prostor stálého nadržení není vymezen  
      zásobní prostor 0,049 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,000 mil. m3
      ovladatelný prostor 0,049 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,004 mil. m3
      celkový prostor 0,053 mil. m3
      celková zatopená plocha 0,64 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Jezeří sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 12,2 m3/s na hodnotu 10,9 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 471,34 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Z důvodů definitivního ukončení vodárenského odběru vody z nádrže nejsou od roku 2003 chemické a biologické ukazatele sledovány.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Dílo nechal vybudovat   Moritz Lobkowitz
Výstavba   1902–1904
Projektant   Ing. Muller
Dodavatel stavby   Ent. Rella Wien
Uvedení do provozu   1904

ZAJÍMAVOSTI

Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR.

VD Jezeří je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

Vodní dílo leží uprostřed národní přírodní rezervace Jezerka. Nedaleko se nachází také jedna z nejvýraznějších dominant Krušných hor – zámek Jezeří. Čtyřiceti poválečnými lety téměř zlikvidovaný objekt, nakonec zachráněný a dnes přístupný veřejnosti. V 19. století byl zámek významným kulturním centrem s velmi cenným arboretem, je odtud daleký výhled do kraje.

Vzdušní líc hráze Věžový odběrný objekt Koruna hráze Soustava usazovacích komor na přítoku do nádrže

aktualizováno: