Vodní dílo Jirkov

VD Jirkov

POLOHA
   Tok   Bílina
     říční km   72,7
     hydrologické pořadí   1-14-01-0030-1-00
   Obec   Blatno, Jirkov
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Kamenička a VD Fláje.


ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Jirkov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov-odtok.
Dalšími účely jsou energetické využití odtoku vodní elektrárnou Jirkov a snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody (ÚV) Jirkov 172* l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/** 10 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 5 m3/s
  Minimální průtok pod jezem na Nivském potoce /MQ/ nezachováván  
  * hodnota včetně Nivského převodu (převodu z Lužce)
  ** v profilu limnigrafu Jirkov-odtok

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Bílina
  Plocha povodí /A/ 25,2 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 805 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 287 l/s
  Průměrný 355denní průtok*** /Q355d/ 30 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 27,5 m3/s
 
Nivský potok (Lužec) – převod do VD Jirkov
  Plocha povodí /A/ 9,4 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 750 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 81,8 l/s
  Průměrný 355denní průtok*** /Q355d/ 8,6 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 18,8 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
  *** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      hráz sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním    
      kóta koruny hráze 454,80 m n. m.
      délka koruny hráze 190 m
      šířka koruny hráze 5,5 m
      max. výška hráze nad terénem 50,8 m
řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti a vodárenské odběry
      průměr spodních výpustí 2 × DN 800  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 10,9 m3/s
 
   

Tři odběrné horizonty vodárenských odběrů jsou umístěny ve stěně šachtového přelivu. Potrubí vodárenských odběrů jsou propojena v uzávěrové komoře, odkud dále pokračuje jedno potrubí DN 500.

    bezpečnostní přeliv
      šachtový
      průměr koruny šachtového přelivu 9,4 m
      kóta přepadové hrany 451,60 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 117,7 m3/s
 
    odpadní štola
      světlý průřez štoly 3 × 2,5 m
      délka štoly 202 m
      spád štoly 2,5 %
      kapacita štoly při netlakových poměrech 56,8 m3/s
 
    malá vodní elektrárna Jirkov
      turbína Francis, vertikální
      spád 38 m
      hltnost 125 – 650 l/s
      instalovaný výkon soustrojí 194 kW
  Nádrž
      kóta dna nádrže 404,00 m n. m.
      hladina stálého nadržení 420,90 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 448,00 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 451,60 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 451,60 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 453,30 m n. m.
      maximální hladina 453,30 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,094 mil. m3
      zásobní prostor 1,917 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,495 mil. m3
      ovladatelný prostor 2,506 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,263 mil. m3
      celkový prostor 2,769 mil. m3
      celková zatopená plocha 16,44 ha
  Nivský přivaděč
  Pro převedení vody z Nivského potoka (Lužce) ř.km cca 5,0 (HP 1-14-01-0042) do povodí toku Bílina slouží Nivský přivaděč. Součástí přivaděče je odběrný objekt a trubní přivaděč. V místě bývalého výustního objektu – vývaru je situována MVE Nivský přivaděč, která není ve vlastnictví Povodí Ohře, s. p.
  trubní přivaděč
      průměr potrubí přivaděče DN 400/350/300  
      celková délka přivaděče 2454 m
      max.kapacita přivaděče 198 l/s
      délka skluzu 965 m

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Jirkov sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 27,6 m3/s na hodnotu 17,1 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 452,07 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Pravidelné rozbory vody v nádrži nebyly prováděny, protože surová voda není úpravnou vody odebírána. Z provedených zonací lze ovšem předpokládat dobrou kvalitu surové vody.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1960–1965
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Vodní stavby
Uvedení do provozu   1965

ZAJÍMAVOSTI

VD Jirkov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!
Nádrž leží nad městem Jirkov, dnes spojeném v souměstí s okresním městem Chomutov.

Nádrž a šachtový bezpečnostní přeliv Hráz a šachtový bezpečnostní přeliv Šachtový bezpečnostní přeliv Koruna hráze

 

 

aktualizováno: