Vodní dílo Kadaň

VD Kadaň

POLOHA
   Tok   Ohře
     říční km   126,0
     hydrologické pořadí   1-13-02-1140-0-00
   Obec   Kadaň, Klášterec nad Ohří
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Kadaň – Klášterec.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem nádrže je zajištění minimálního průtoku pod nádrží, a tím zabezpečení odběru vody v profilu jezu Želina ČS pro TE Tušimice II, zajištění odběru vody ČS Mikulovice pro TE Prunéřov I a II, zajištění odběru vody ČS Rašovice pro Průmyslový přivaděč vody, resp. Podkrušnohorský přivaděč. Vedlejším účelem nádrže je energetické využití odtoku MVE Kadaň, rekreace a provozování vodních sportů.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 3,0 m3/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 180 m3/s
  * Hodnoty z řídícího systému VD

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Ohře
  Plocha povodí /A/ 3491 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 734 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 30 m3/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 4,5 m3/s
  Stoletý průtok /Q100/ 740 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      betonová, tížná    
      kóta koruny hráze 289,55 m n. m.
      délka koruny hráze 104,3 m
      šířka koruny hráze 4,9 m
      max. výška hráze nad terénem 14,15 m
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 1000
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 6,50 m3/s
 
Pilíř se základovou výpustí
 
    bezpečnostní přeliv
      korunový s pohyblivou hradící konstrukcí (segment a klapka)
      celková délka přelivu 45 m
      kóta koruny pevného přelivu 282,00 m n. m.
      celková teoretická kapacita přelivných polí při hladině v nádrži na kótě 286,00 m n. m. 750 m3/s
      počet přelivných polí 3  
      šířka přelivného pole 15 m
      hradící výška segmentu se vztyčenou klapkou 4,00 m
      max. zdvih segmentů 5,21 m
 
 
Přelivný blok
 
    malá vodní elektrárna
      Kaplanova turbína – přímoproudá 4-k-69  
      max. spád 8,85 m
      min. spád 5,10 m
      maximální hltnost 31 m3/s
      min. provozní hltnost 7 m3/s
      max. výkon 2,34 MW
      synchronní generátor HY652670/36  
      činný výkon 2,15 MW
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 275,40 m n. m.
      hladina stálého nadržení 281,00 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 286,00 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 286,00 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 286,00 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 286,20 m n. m.
      maximální hladina 286,20 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,498 mil. m3
      zásobní prostor 2,123 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor mil. m3
      ovladatelný prostor 2,534 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,130 mil. m3
      celkový prostor 2,750 mil. m3
      celková zatopená plocha 67,20 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Kulminační průtok 100leté povodňové vlny při průchodu nádrží Kadaň při plném vyhražení segmentů dosáhne kóty 285,95 m n.m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Kvalita vody je většinou na dobré úrovni a je úměrná kvalitě vody v Ohři, neboť vzhledem k průtoku dochází k významnému ovlivnění vody v nádrži.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1966–1971
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Vodní stavby závod Chomutov
Uvedení do provozu   1972

ZAJÍMAVOSTI

Hráz vodního díla je přístupná pro pěší. Vodní dílo se nachází na okraji královského města Kadaň. Historie města zasahuje již do 13. století našeho letopočtu. Dochované jádro města bylo prohlášeno v roce 1978 za městskou památkovou rezervaci. V jeho zdech se nachází více než 130 historických zajímavostí – např. národní kulturní památka Františkánský klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků. Je možno navštívit také městské muzeum a kostel Stětí sv. Jana Křtitele.
Na nádrži Kadaň je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem!

Pole bezpečnostního přelivu s uzávěry Rozstřikovací uzávěr spodní výpusti Ohře pod vodním dílem Koruna hráze

aktualizováno: