Vodní dílo Kamenička

Kamenička

POLOHA
   Tok   Kamenička
     říční km   1,55
     hydrologické pořadí   1-13-03-1090-1-00
   Obec   Blatno
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Jirkov a VD Fláje.


ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Kamenička je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků v Kameničce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody (ÚV) III. Mlýn 70 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/ nezachováván  
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ nestanoven  

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Kamenička
  Plocha povodí /A/ 12,5 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 880 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 155 l/s
  Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ 16 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 28 m3/s
 
Chomutovka – ÚV III. Mlýn
  Plocha povodí /A/ 16,0 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 830 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 194 l/s
  Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ 20 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 25,6 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
  * průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      hráz obloukovitá, gravitační, zděná z lomového kamene    
      kóta koruny hráze 597,05 m n. m.
      délka koruny hráze 153 m
      šířka koruny hráze 4 m
      max. výška hráze nad terénem 32,85 m
řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti a odběrný objekt
      průměr spodních výpustí 2 × DN 250  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 0,5 m3/s
    bezpečnostní přeliv
      boční, nehrazený, umístěný na levém břehu nádrže u hráze
      celková délka přepadové hrany 23,8 m
      kóta přepadové hrany 595,20 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 28,96 m3/s
  Nádrž
      kóta dna nádrže 564,20 m n. m.
      hladina stálého nadržení 577,45 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 595,20 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 595,20 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 595,20 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 596,30 m n. m.
      maximální hladina 596,30 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,067 mil. m3
      zásobní prostor 0,594 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,000 mil. m3
      ovladatelný prostor 0,661 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,053 mil. m3
      celkový prostor 0,714 mil. m3
      celková zatopená plocha 6,01 ha
  Rozdělovací objekt a převáděcí štola do Chomutovky
     

Na soutoku přítoků od Nového a Starého rybníka je vybudován rozdělovací objekt, na který je napojena převáděcí (Dieterova) štola do Chomutovky. Štola je ražena v kompaktní skále a odvádí mimo povodí nádrže huminové vody od Nového rybníka a při větších průtocích i částečně od Starého rybníka. Rozdělovací objekt je tvořen dvěma objekty, kterými jsou betonový stupeň na levostranném přítoku Kameničky a vlastní vtok do štoly na toku Kamenička ř.km 6,05 (HP 1-13-03-107).

    převáděcí štola
      průměrná šířka 1,2 m
      výška štoly 1,8 m
      délka štoly 1200 m
      výškový rozdíl vtoku a výtoku 95 m

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Kamenička sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 24,8 m3/s na hodnotu 23,6 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 596,14 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

S kvalitou vody ve vodárenské nádrži nejsou závažnější problémy, a to i díky trvale realizovanému převodu vody z Novodomských rašelinišť mimo povodí nádrže. Rozvoj oživení nádrže je způsoben vývojem počasí za několik let zpět (sucho) a minimalizací obsahu huminových látek převodem znečištěné vody z rašelinišť do Chomutovky.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1899–1904
Projektant   Rumpel & Niklas z Teplic
Posudek projektu   prof. Dr. Otto Lueger ze Stuttgartu
Dodavatel stavby   G. A. Wayss & Cie. z Vídně
Uvedení do provozu   1904

ZAJÍMAVOSTI
Původní název vodního díla je Údolní přehrada císaře Františka Josefa a bylo vybudováno pro zásobování vodou města Chomutova.
U příležitosti 110 let vodního díla byl v roce 2014 vydán pamětní list a pohlednice 110 let vodního díla Kamenička.

VD Kamenička je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Kolem nádrže vede turistická stezka, přístup k vodní hladině je však zakázán, rovněž hráz přehrady není volně přístupná.
Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

 

Koruna hráze s odběrným objektem Kaskáda bezpečnostního přelivu Nádrž s  obtokovým kanálem na levém břehu Hráz s bočním bezpečnostním přelivem

aktualizováno: