Vodní dílo Křímov

Křímov

POLOHA
   Tok   Křímovský potok
     říční km   1,21
     hydrologické pořadí   1-13-03-1110-1-00
   Obec   Křimov
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Kamenička, VD Jirkov a VD Fláje.


ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Křímov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků v Křímovském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody III. Mlýn 75 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/ nezachováván  
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ nestanoven  

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Křímovský potok
  Plocha povodí /A/ 10,5 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 800 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 116 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 12,0 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 22 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      hráz přímá, betonová, gravitační    
      kóta koruny hráze 569,0 m n. m.
      délka koruny hráze 201,2 m
      šířka koruny hráze 4 m
      max. výška hráze nad terénem 41,29 m
řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 800  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 8,1 m3/s
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, čelní, korunový
      celková délka přepadové hrany 25,83 m
      kóta přepadové hrany 566,88 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 45 m3/s
    vodárenské odběry
      Tři etážové odběry jsou umístěny v bloku hráze č. 14.
      průměr odběrného potrubí 2 × DN 400  
  Nádrž
      kóta dna nádrže 527,71 m n. m.
      hladina stálého nadržení 544,71 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 566,88 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 566,88 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 566,88 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 567,71 m n. m.
      maximální hladina 567,71 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,140 mil. m3
      zásobní prostor 1,260 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,000 mil. m3
      ovladatelný prostor 1,400 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,080 mil. m3
      celkový prostor 1,480 mil. m3
      celková zatopená plocha 10,40 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Křímov sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 21,6 m3/s na hodnotu 20,4 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 567,41 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Kvalita vody je po chemické stránce na velmi dobré úrovni. Negativním jevem je oživení ve vodárenské nádrži, které bylo dáno vývojem počasí za několik let zpětně, přičemž rozvoj organismů není jako na ostatních nádržích limitován obsahem huminových látek.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1953–1958
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Ingstav n.p. Brno
Uvedení do provozu   1959

ZAJÍMAVOSTI

VD Křímov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Kolem nádrže vede turistická stezka, přístup k vodní hladině je však zakázán, rovněž hráz přehrady není volně přístupná.
Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

Vzdušní líc hráze s bezpečnostním přelivem Spodní výpusti s rozstřikovacími uzávěry Hráz s odběrným a výpustným objektem Vzdušní líc hráze s poli bezpečnostního přelivu

aktualizováno: