Vodní dílo Mariánské Lázně

VD Mariánské Lázně

POLOHA
   Tok   Úšovický (Kamenný) potok
     říční km   8,2
     hydrologické pořadí   1-10-01-0600-0-00
   Obec   Mariánské Lázně
   Okres   Cheb
   Kraj   Karlovarský

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně.mapa

ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem VD Mariánské Lázně je akumulace vody pro zásobení města Mariánské Lázně a jeho okolí pitnou vodou v rámci vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně.
Vedlejším účelem je částečná ochrana území pod hrází vodního díla před povodněmi.

   
  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ 99 l/s
  – hodnota bez převodu vody z VD Podhora – ČS Podhora 35 l/s
  – hodnota bez převodu vody z jiného povodí 25 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/*
nezachováván
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 1 m3/s
* v profilu pod přehradním tělesem

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Úšovický potok (Kamenný)
  Plocha povodí /A/ 3,48 kmi
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 822 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 37 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 6 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 10,1 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      tížná, zděná (Inzeho typu) s přísypem návodního i vzdušního líce, vyklenutá proti vodě
      kóta koruny hráze

732,53

m n. m.
      délka koruny hráze 116 m
      šířka koruny hráze (zděná část / sypaná část) 3,5/19,5 m
      max. výška hráze nad terénem 15,58 m
 
Řez výpustí
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí DN 200  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 0,137 m3/s
 
 
    bezpečnostní přeliv
      boční, nehrazený s hydraulicky tvarovanou přelivnou plochou
      celková délka přepadové hrany 18 m
      kóta přepadové hrany 731,72 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 9,85 m3/s
 
 
    odběrný objekt
      vtok do odběrného potrubí je etážový 2 větve  
      průměr odběrného potrubí DN 500  
      délka odběrného potrubí od vtoku k spojovací šachtě 33 m
 
Řez odběrným objektem
 
    Zařízení pro posílení přirozených přítoků do nádrže
    přečerpávání vody z VD Podhora prostřednictvím ČS Podhora potrubím DN 400
s rozstřikovacími tryskami
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 716,95 m n. m.
      hladina mrtvého prostoru 717,83 m n. m.
      hladina stálého nadržení 725,00 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 731,72 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 731,72 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 731,72 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 732,20 m n. m.
      maximální hladina 732,20 m n. m.
      mrtvý prostor 0,0005 mil. m3
      prostor stálého nadržení 0,049 mil. m3
      zásobní prostor 0,208 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor --- mil. m3
      ovladatelný prostor 0,256 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,021 mil. m3
      celkový prostor 0,278 mil. m3
      celková zatopená plocha 4,29 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Mariánské Lázně sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 11,4 m3/s na hodnotu 8,8 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 732,18 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Kvalita vody byla silně ovlivněna suchým a teplým obdobím a vnosem huminových látek z přítoků do nádrže. V nezbytných případech, při nedostatku vody, byla nádrž dotována vodou z nádrže Podhora, tím však během více než padesáti let došlo ke vnosu značného množství znečištění (především organické látky, amonné ionty, mangan, fosfor a zárodky sinic), které je uloženo v sedimentu nádrže. Pro zlepšení kvality vody se připravuje odtěžení sedimentů. Po odtěžení sedimentů by další případné doplňování vody z nádrže Podhora probíhalo pouze potrubím po hrázi VD Mariánské Lázně a vedlo přímo na úpravnu vody.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba    
Projektant   prof. Harlacher
Firma provádějící stavbu   Karel Kress Praha
Uvedení do provozu   1896

ZAJÍMAVOSTI

Původní hráz byla v roce 1912 zvýšena o 3 m a rozšířena v koruně na 3,5 m. Zároveň byla zděná hráz až po korunu z obou stran přisypána. Projekt předpokládal zhruba v roce 1920 další zvýšení hráze a zvětšení nádrže, k tomu však již nikdy nedošlo. Jedná se o nejstarší zděnou přehradu v Česku.
VD Mariánské Lázně je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také prostor v blízkosti vodní nádrže je trvale uzavřen i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

Nedaleko vodního díla se nacházejí krásné Mariánské Lázně, bohaté minerálními prameny.

Levá strana koruny hráze s věžovým výpustným objektem Přítok do nádrže z Třebízského přivaděče Nádrž Hráz s bezpečnostním přelivem

aktualizováno: