Vodní dílo Myslivny

VD Myslivny

POLOHA
   Tok   Černá
     říční km   11,9
     hydrologické pořadí   1-15-04-0050-0-00
   Obec   Boží Dar
   Okres   Karlovy Vary
   Kraj   Karlovarský

Vodní dílo je vybudováno jako samostatně hospodařící vodárenská nádrž, nezapojená do vodohospodářské soustavy.mapa

ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Myslivny je akumulace vody pro zásobení oblasti Jáchymov – Ostrov pitnou vodou, zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku Černá pod nádrží.

  Odběr surové vody pro úpravnu vody Myslivny 31 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 7 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ nestanoven  
* v profilu pod přehradním tělesem

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Černá
  Plocha povodí /A/ 11,85 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 1114 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 292 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 26 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 27,2 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, sypaná, zemní s vnitřním jílovým těsněním na návodní straně hráze
      kóta koruny hráze 959,11 m n. m.
      délka koruny hráze 130 m
      šířka koruny hráze 4,5 m
      max. výška hráze nad terénem 5,57 m
 
Řez hrází
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 600  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 4,03 m3/s
 
 
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, boční
      celková délka přepadové hrany 28,8 m
      kóta přepadové hrany 957,85 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 27,38 m3/s
 
 
    odběrný objekt, štola
      štola podkovitého průřezu (šířka/výška) 1,0/1,6 m
 
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 953,60 m n. m.
      hladina stálého nadržení 955,10 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 957,77 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 957,77 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 957,77 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 958,45 m n. m.
      maximální hladina 958,45 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,001 mil. m3
      zásobní prostor 0,036 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor --- mil. m3
      ovladatelný prostor 0,037 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,022 mil. m3
      celkový prostor 0,060 mil. m3
      celková zatopená plocha 4,06 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Myslivny sníží při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 27,2 m3/s na hodnotu 26,0 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 958,45 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Jedná se o nejproblematičtější vodárenskou nádrž ve správě Povodí Ohře z hlediska kvality vody. Vyšší hodnoty ukazatelů huminové látky, TOC, CHSK-Cr, CHSK-Mn a železa jsou způsobeny výluhy z NPR Božídarské rašeliniště. Kvalitu vody v nádrži ovlivňují negativně rovněž koliformní bakterie, indikující antropogenní znečištění z povodí (odpadní vody). Pro zlepšení kvality vody se připravuje odtěžení sedimentů z nádrže.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1956–1958
Projektant   Stavoprojekt Praha
Firma provádějící stavbu   Jáchymovské doly, Jáchymov
Uvedení do provozu   1959

ZAJÍMAVOSTI

VD Myslivny je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také prostor v blízkosti vodní nádrže je trvale uzavřen i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

Jedná se o nejvýše položenou vodárenskou nádrž v Česku. V blízkosti nádrže se nacházejí historické technické památky po středověkém dobývání rud: národní kulturní památka Blatenský příkop, vybudovaný v 16. stol. v délce 11,65 km pro přivedení vody z Božího Daru do Horní Blatné a tzv. sejpy – haldy hlušiny. Nedaleko se nalézá nejvýše položené město ve střední Evropě – Boží Dar (1020 m n. m.), známé středisko zimních sportů.

Boční bezpečnostní přeliv Hráz s požerákem a bezpečnostním přelivem v pozadí Úpravna vody a požerák Soutok odpadního koryta od spodních výpustí a od přelivu

aktualizováno: