Vodní dílo Naděje

VD Naděje

POLOHA
   Tok   Hamerský potok
     říční km   4,2
     hydrologické pořadí   1-14-03-0420-0-00
   Obec   Cvikov
   Okres   Česká Lípa
   Kraj   Liberecký


mapa

ÚČEL A KAPACITA
 

Jedná se o nádrž, která byla určena pro nadlepšování průtoku pod profilem k zajištění kapacity pro menší průmyslové závody. Dnes není nikterak využívána a neprovádí se zde žádná manipulace. Před vtokem potoka do nádrže je lapač splavenin o objemu 15,0 m3. Nad přehradou ve vzdálenosti cca 200 m nad koncem vzdutí je štěrková přehrážka asi 1,30 m vysoká, vyzděná z lomového kamene.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/ ---  
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ ---  
   

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Hamerský potok
  Plocha povodí /A/ 8,32 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 850 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 91,5 l/s
  Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ 15 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 12,6 m3/s
* průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      gravitační, zděná hráz z lomového kamene (znělce)  
      kóta koruny hráze 457,03 m n. m.
      délka koruny hráze 91,57 m
      šířka koruny hráze 1,7 m
      max. výška hráze nad terénem 9,5 m
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí DN 500 + DN 250  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 1,97 m3/s
 
 
Řez hráze výpustmi
 
 
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, čelní, korunový
      celková délka přepadové hrany 32,97 m
      kóta přepadové hrany 455,83 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 37,5 m3/s
 
 
Řez hráze přelivem
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 449,00 m n. m.
      hladina stálého nadržení 453,00 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 455,83 m n. m.
      maximální hladina 456,53 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,005 mil. m3
      zásobní prostor 0,021 mil. m3
      ochranný neovladatelný prostor 0,008 mil. m3
      celkový prostor 0,033 mil. m3
      celková zatopená plocha 1,16 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Vzhledem k nevyužívání a malému objemu nádrže nemá vodní dílo vliv na protipovodňovou ochranu území.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Kvalita vody v nádrži není sledována.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1937–1938
Projektant   A. Niklas, Teplice
Dodavatel stavby    
Uvedení do provozu   1938

ZAJÍMAVOSTI

Přehrada byla postavena jako nádrž užitkové vody pro vodní díla Hamerský mlýn a pilu vodovodního svazu Niederland se sídlem ve Varnsdorfu – jako náhrada za podchycení pramenů Hamerského potoka pro zásobování pitnou vodou. Vodní dílo Hamerský mlýn se nacházelo asi 300 m pod přehradou, v čp. 65. Asi o 500 m níže bývalo další vodní dílo – pila v čp.51.

Vodní nádrž Naděje leží v hlubokém zalesněném údolí Lužických hor u osady Naděje.
Mezi zajímavosti v okolí patří zřícenina hradu Milštejna. Na severním svahu Suchého vrchu je Ledová jeskyně, stěny a podlaha jeskyně jsou pokryty krystalově čistým ledem.

Hráz s bezpečnostním přelivem Spodní výpusti Nádrž Štěrková přehrážka nad vtokem do nádrže

aktualizováno: