Vodní dílo Nechranice

VD Nechranice

POLOHA
   Tok   Ohře
     říční km   103,44
     hydrologické pořadí   1-13-02-1210-1-00
   Obec   Březno, Chbany, Rokle, Kadaň
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem VD Nechranice je zajišťování minimálního zůstatkového průtoku pod VD v profilu Stranná, nadlepšování pro zásobení vodárenské, pro průmysl, energetiku, zemědělství a rekultivace, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod nádrží před povodněmi a výroba elektrické energie v MVE Nechranice.
Dalšími účely vodního díla jsou likvidace následků havárií, ovlivňování zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení nežádoucích ledových jevů, vodní sporty, sportovní rybolov a rekreace.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 8 m3/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 170–200 m3/s
  * v profilu limnigrafu Stranná

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Ohře
  Plocha povodí /A/ 3590 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 727 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 30,8 m3/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 4,6 m3/s
  Stoletý průtok /Q100/ 753 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, jednou lomená, zemní, sypaná    
      kóta koruny hráze 274,50 m n. m.
      délka koruny hráze 3280 m
      šířka koruny hráze 9 m
      max. výška hráze nad terénem 47,5 m
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 1800  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 50,7 m3/s
    bezpečnostní přeliv
      korunový, hrazený 3 segmenty
           
      dva hydrostatické segmenty 2 × 15,0 m
      kóta přepadové hrany sklopených segmentů 268,00 m n. m.
      kapacita obou polí s vyhrazenými hydrost. segmenty při max. hladině v nádrži 714 m3/s
           
      jeden zdvižný segment ve středním poli 1 × 13,0 m
      kóta přepadové hrany vyhrazeného segmentu 263,00 m n. m.
      kapacita stř. pole s vyhrazeným zdvižným segmentem při max. hladině v nádrži 479 m3/s
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 1193 m3/s
 
 
Přelivný objekt
 
    odpadní chodba
      délka chodby 475 m
      spád chodby 1,2 – 9,1
 
    Malá vodní elektrárna Nechranice
      Kaplanova turbína 2 × KT 6-K-50  
      maximální hltnost 2 × 16 m3/s
      instalovaný výkon 2 × 5 MW
 
Věžový objekt
  Nádrž
      kóta dna nádrže 227,00 m n. m.
      hladina mrtvého prostoru 233,70 m n. m.
      hladina stálého nadržení 235,40 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 269,00 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 271,90 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 271,90 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 273,05 m n. m.
      maximální hladina 273,05 m n. m.
      mrtvý prostor 1,085 mil. m3
      prostor stálého nadržení 2,650 mil. m3
      zásobní prostor 233,215 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 36,562 mil. m3
      ovladatelný prostor 272,427 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 15,205 mil. m3
      celkový prostor 287,632 mil. m3
      celková zatopená plocha 1338 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Vliv vodního díla Nechranice na snížení povodňových průtoků je významný, vodní dílo sníží svým retenčním účinkem kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 753 m3/s na 462 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 271,90 m n. m. Vodní dílo zajistí před překročením neškodného odtoku 200 m3/s, v závislosti na objemu povodňové vlny a na úrovni počáteční hladiny v nádrži, 5letou až 10letou ochranu území pod nádrží.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži a na hladině.

Jakost vody  a stav trofie v nádrži.

Kvalita vody je na velmi dobré úrovni. V letním období je možný výskyt řas a sinic, omezující rekreační využití nádrže. Jakost vody z hlediska rekreačního využití je v letním období uvedena na stránce Kvalita koupacích vod.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1961–1968
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Vodní stavby o.p., závod Chomutov
Uvedení do provozu   1968

ZAJÍMAVOSTI

Přehradní profil leží na rozhraní chomutovské a pětipeské části Severočeské hnědouhelné pánve. Hráz je délkou 3280 m nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě. Nádrž je přístupná veřejnosti, která ji využívá především k odpočinku a rekreaci. Na pobřežních pozemcích se nachází velké množství rekreačních objektů. V letních měsících zde dbá na bezpečnost a pořádek Vodní záchranná služba ČČK a Policie ČR.
Nádrž je zařazena do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice.
Na nádrži Nechranice je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem!

Hráz a věžový objekt Pravá strana hráze s věžovým objektem a spodními výpustmi Skluz pod bezpečnostním přelivem Střední pole bezpečnostního přelivu se zdvižným segmentem

aktualizováno: