Velký otvický rybník

Velký otvický rybník

POLOHA
   Tok  
     říční km  
     hydrologické pořadí   1-14-01-0049-1-00
   Obec   Chomutov
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy, náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Újezd a VD Zaječice.ÚČEL A KAPACITA
 

Vodní dílo se spolupodílí na zajištění minimálního průtoku v Hutním potoce I v profilu LG Zaječice–odtok v hodnotě 10 l/s. Dalšími účely VD jsou rekreace a sportovní rybolov.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 5 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/
nestanoven
 
* odběrným objektem do toku směrem na Prostřední rybník

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
 
  Velký otvický rybník nemá přirozený přítok, je napájena z Přivaděče průmyslové vody (PPV).
 

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      zemní, sypaná s návodním betonovým těsněním  
      kóta koruny hráze 340,75 m n. m.
      délka koruny hráze 1350 m
      šířka koruny hráze – hlavní hráz 3 m
      šířka koruny hráze – boční hráz 1,9 m
      max. výška hráze nad terénem 4 m
 
Řez hrází
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr výpustného potrubí do Hutního potoka I DN 500  
      kapacita výpustného potrubí do Hutního potoka I při max. hladině 0,576 m3/s
      průměr spodní výpusti odběrného objektu pro rybníky DN 200  
      kapacita spodní výpusti odběrného objektu pro rybníky při max. hladině 0,150 m3/s
 
 
Řez výpustí

 

 
    bezpečnostní přeliv
      sdružený objekt
      délka přelivné hrany 3 × 1,0 m
      kóta koruny přelivu 339,66 m n. m.
      kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 340,20 m n. m. 0,576 m3/s
 
 
    doplňkový bezpečnostní přeliv
      korunový
      délka přelivné hrany 2,2 m
      kóta koruny přelivu hrazené fošnou 339,88 m n. m.
      kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 340,20 m n. m. 0,723 m3/s
 
 
    odběrný objekt na PPV
      odběr je kombinovaný – dnový a boční    
      průměr odběrného (přívodního) potrubí DN 500  
      délka přívodního potrubí 1230 m
      max. kapacita potrubí 0,4 m3/s
 
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 336,60 m n. m.
      hladina stálého nadržení 338,30 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 339,66 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 339,66 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 339,66 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 340,20 m n. m.
      maximální hladina 340,20 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,146 tis. m3
      zásobní prostor 0,212 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor --- mil. m3
      ovladatelný prostor 0,358 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,087 mil. m3
      celkový prostor 0,445 mil. m3
      celková zatopená plocha 16,95 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Velký otvický rybník nemá přirozený přítok. Přítok do nádrže je regulován odběrným objektem na PPV. Kapacita bezpečnostního přelivu (0,576 m3/s) je větší než max. možný převod vody z PPV (0,4 m3/s).

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Kvalita vody v nádrži není sledována.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba
1963–1967
Projektant
Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby
Vodní stavby 06 Jirkov
Uvedení do provozu
1971

ZAJÍMAVOSTI

Velký otvický rybník (dříve také nazývaný jako VD Otvice) leží na okraji Chomutova, v těsné blízkosti Kamencového jezera – světové rarity, unikátní svým minerálním složením.
V okolí Kamencového jezera leží rekreační areál se sportovišti a letním kinem.
Velký otvický rybník je centrem vodního lyžování na Chomutovsku, je zde umístěn lyžařský vlek.

Velký otvický rybník (v popředí) s Kamencovým jezerem a Chomutovem Koruna hráze Sdružený objekt s bezpečnostním přelivem Nádrž s Chomutovem a Jirkovem v pozadí

aktualizováno: