Vodní dílo Podhora

VD Podhora

POLOHA
   Tok   Teplá
     říční km   55,2
     hydrologické pořadí   1-13-02-0010-1-00
   Obec   Ovesné Kladruby, Teplá
   Okres   Cheb
   Kraj   Karlovarský

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně.mapa

ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Podhora je především akumulace vody pro zásobení města Mariánské Lázně a jeho okolí pitnou vodou, akumulace vody pro zemědělství, zajišťování minimálního průtoku v profilu limnigrafu Podhora-odtok.
Dalším účelem je částečná ochrana území pod hrází vodního díla před povodněmi.

   
  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ 131 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 27 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 4,5 m3/s
* v profilu limnigrafu Podhora-odtok

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Teplá
  Plocha povodí /A/ 19,67 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 762 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 282 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 27 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 27,7 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, zemní, sypaná, homogenní
      kóta koruny hráze

693,49

m n. m.
      délka koruny hráze 280 m
      šířka koruny hráze 4,4 m
      max. výška hráze nad terénem 10,18 m
 
Řez hrází
 
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 500  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 1,47 m3/s
 
 
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, přímý, korunový
      celková délka přelivné hrany 20 m
      kóta přepadové hrany 691,18 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 30,5 m3/s
 
 
    odběrný objekt, štola, sdružený s výpustným
      průměr potrubí pro vodárenský odběr 2 × DN 350  
      celková délka průchodné štoly spodních výpustí 23 m
 
 
Řez odběrným objektem
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 683,31 m n. m.
      hladina stálého nadržení 686,70 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 691,18 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 691,18 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 691,18 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 692,17 m n. m.
      maximální hladina 692,17 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,119 mil. m3
      zásobní prostor 2,041 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor --- mil. m3
      ovladatelný prostor 2,160 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,872 mil. m3
      celkový prostor 3,032 mil. m3
      celková zatopená plocha 95,02 ha
  Čerpací stanice Podhora
   

Objekt čerpací stanice je situován pod hrází VD Podhora. K ČS je voda přiváděna z rozdělovací šachty vzdušních uzávěrů potrubím DN 400. V ČS jsou instalována dvě hlavní čerpadla a jedno doplňovací. Výtlaky za hlavními čerpadly jsou z potrubí DN 300. Výtlak za doplňovacím čerpadlem je z potrubí DN 150. Výtlačné potrubí je opatřeno větrníkem o obsahu 10 m3.
Jednotlivé výtlaky od čerpadel jsou napojeny na výtlačný řad, který je propojen v armaturní komoře přerušovacího vodojemu (objem 20 m3) s gravitačním řadem. Vyústění gravitačního řadu do nádrže Mariánské Lázně je provedena rozstřikem. Před vyústěním do nádrže je provedena odbočka DN 350 pro přímé napojení do úpravny vody Mariánské Lázně.

    parametry ČS
      hlavní čerpadlo 2 × 200-CVE-400-30/6
      kapacita čerpadla 75 l/s
      max. výtlačná výška 117 m
      elektromotor 3 AFP 315 M 06
      štítkový výkon 132 kW
doplňovací čerpadlo SIGMA 32-CVX-12-LC
      kapacita čerpadla 2,3 l/s
      max. výtlačná výška 95 m
      celková délka řadu 9397 m
      celková délka výtlačného řadu 7977 m
    údaje o výstavbě ČS
    Výstavba 1974–1982
    Projektant HDP Ostrava
    Dodavatel Vodní stavby o. p. Praha
    Uvedení do provozu 1982

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Podhora sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 27,7 m3/s na hodnotu 13,6, resp. 15,0 m3/s dle manipulace na VD. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 691,76, resp. 691,72 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

V kvalitě vody nejsou závažnější problémy. V letním období je pravidelně zaznamenán výskyt sinic. Voda běžně není odebírána, ale v případě potřeby je po nezbytně nutnou dobu čerpána na úpravnu vody přes VD Mariánské Lázně.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1952–1956
Projektant   Stavoprojekt Mariánské Lázně
Firma provádějící stavbu   Lesostavby Plzeň a Vodotechna Teplice
Uvedení do provozu   1956

ZAJÍMAVOSTI

VD Podhora je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší.
Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

Koruna hráze s odběrným věžovým objektem Teplá na odtoku z vodního díla Bezpečnostní přeliv Odběrný věžový objekt

aktualizováno: