Vodní dílo Přísečnice

Přísečnice

POLOHA
   Tok   Přísečnice
     říční km   3,7
     hydrologické pořadí   1-15-03-0170-1-00
   Obec   Kryštofovy Hamry
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Křímov, VD Kamenička, VD Jirkov a VD Fláje.


ÚČEL A KAPACITA
 

Účelem VD Přísečnice je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Přísečnice v profilu limnigrafu Přísečnice-odtok a snížení povodňových průtoků v toku a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.
Dalšími účely jsou energetické využití vodárenských odběrů malou vodní elektrárnou Hradiště, rybné hospodářství pod nádrží využívající minimálního průtoku a kompenzační nadlepšování průtoku v Průmyslovém přivaděči vody (PPV) prostřednictvím Hradišťského potoka v množství max. 500 l/s.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody (ÚV) Hradiště 960 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 80 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 4 m3/s
  Minimální průtok pod jezem na Černé vodě /MQ/ 60 l/s
* v profilu limnigrafu Přísečnice-odtokHYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Přísečnice
  Plocha povodí /A/ 46,2 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 890 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 850 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 95 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 69 m3/s
 
Černá voda
  Plocha povodí /A/ 28,75 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 990 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 570 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 75 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 55 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, sypaná, kamenitá se středním zemním těsněním    
      kóta koruny hráze 735,90 m n. m.
      délka koruny hráze 469,7 m
      šířka koruny hráze 10 m
      max. výška hráze nad terénem 47,2 m
řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 1000  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 11,4 m3/s
      průměr výpusti pro MQ 2 × DN 200  
    bezpečnostní přeliv
      šachtový
      průměr koruny šachtového přelivu 5 m
      kóta přepadové hrany 733,07 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 37,9 m3/s
    odběrný objekt, štola a tlakové potrubí
      průměr kruhové odběrné šachty 2,3 m
      délka tlakové štoly 6300 m
      průměr tlakového potrubí DN 800  
      délka tlakového potrubí 2500 m
odběrný objekt
    malá vodní elektrárna /MVE/ Přísečnice
      turbína Pelton HV 4  
      spád 32,6 m
      max. hltnost 0,070 m3/s
      max. výkon 18 kW
      generátor
VC 225 508 52 3P
      max. výkon 18,5 kW
      max. výkon soustrojí 17 kW
    malá vodní elektrárna /MVE/ Hradiště – původní
      Francisova turbína F 10  
      spád 185–220 m
      hltnost 1,2 m3/s
      výkon 2,1 MW
    malá vodní elektrárna /MVE/ Hradiště – nová
      turbína HYDROHROM – Pelton HHP  
      návrhový spád 203,4 m
      hltnost 500 l/s
      výkon 834 kW
    VE Hradiště nejsou ve vlastnictví POh s.p.
  Nádrž
      kóta dna nádrže 688,70 m n. m.
      hladina stálého nadržení 705,00 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 732,80 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 733,07 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 733,07 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 734,28 m n. m.
      maximální hladina 734,28 m n. m.
      prostor stálého nadržení 2,840 mil. m3
      zásobní prostor 46,670 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,920 mil. m3
      ovladatelný prostor 50,430 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 4,260 mil. m3
      celkový prostor 54,690 mil. m3
      celková zatopená plocha 361,96 ha
  Jez na Černé vodě
   

Pro převedení vody z toku Černá voda ř.km cca 3,45 (HP 1-15-03-021) do nádrže Přísečnice slouží jez na Černé vodě. Součástí tohoto objektu je přívodní štola, kterou je voda přiváděna do nádrže.

    Vzdouvací objekt
      betonové jezové těleso
      kóta koruny jezového tělesa 745,00 m n. m.
      délka koruny jezového tělesa 69,5 m
      délka přelivné hrany 31,2 m
      kóta přelivné hrany 743,60 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině ve zdrži 55 m3/s
    spodní výpust
      obdélníkový otvor 1,5 × 1,0 m n. m.
      kapacita spodní výpusti 11,4 m3/s
      průměr výpusti pro MQ DN 150  
      kapacita spodní výpusti pro MQ 75 l/s
    vtokový objekt a přívodní štola
      světlý průřez štoly 4,4–4,9 m2
      celková délka štoly 2926 m
      spád štoly 3
      max.kapacita štoly 7,7 m3/s
      délka skluzu 965 m

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Přísečnice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 69 m3/s na hodnotu 8 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 733,51 m n. m.

Realizací převodu z toku Černá voda do VD Přísečnice přívodní gravitační štolou lze snížit kulminační průtok 100leté povodňové vlny v profilu pod jezem na toku Černá voda z hodnoty 55 m3/s na hodnotu 47,3 m3/s.


KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži a na hladině.

Stav trofie v nádrži.

V kvalitě vody nejsou závažnější problémy. Kvalitu vody v nádrži ovlivňují negativně koliformní bakterie, indikující antropogenní znečištění v povodí z rekreace i zemědělství.


ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1969–1976
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Vodní stavby n.p., Chomutov
První inženýrské stavby Zbraslav
Uvedení do provozu   1976

ZAJÍMAVOSTI

VD Přísečnice je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší.
Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně, tj. přístup do blízkosti vodní hladiny, je pro veřejnost zakázán!

K prodeji je nabízena rybí násada z rybí líhně Přísečnice.

Nádrž se sdruženým a odběrným objektem Nádrž Hráz s odběrným a sdruženým objektem Rybí líheň Přísečnice pod vodním dílem

aktualizováno: