Vodní dílo Stanovice

VD Stanovice

POLOHA
   Tok   Lomnický potok
     říční km   3,2
     hydrologické pořadí   1-13-02-0300-1-00
   Obec   Stanovice
   Okres   Karlovy Vary
   Kraj   Karlovarský

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice – Březová. Vodohospodářskou soustavu Stanovice – Březová tvoří VD Stanovice, ČS Teplička, jez Teplička a VD Březová.mapa

ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem VD Stanovice je především akumulace vody pro zásobení Karlovarska pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v profilu limnigrafu Stanovice-odtok, ochrana města Karlovy Vary před povodněmi a periodické proplachy koryta pod hrází.
Vedlejším účelem nádrže je ovlivňování ledového režimu na toku Teplá pod jeho soutokem s Lomnickým potokem vypouštěním teplejší vody z VD Stanovice, výroba elektrické energie, účelové rybné hospodářství na VD Stanovice i výkon rybářského práva.

   
  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ pro úpravnu vody Březová 550/348* l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/** 58 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 13 m3/s
   
  * hodnota bez převodu vody z jiného povodí (ČS Teplička)
  ** v profilu limnigrafu Stanovice-odtok

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Lomnický potok
  Plocha povodí /A/ 92,1 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 700 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 560 l/s
  Průměrný 355denní průtok*** /Q355d/ 50 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 90 m3/s
 
Teplá – profil LG Teplička
  Plocha povodí /A/ 278 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 700 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 2350 l/s
  Průměrný 355denní průtok*** /Q355d/ 220 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 137 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
  *** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, sypaná, kamenitá s návodním asfaltovým těsněním
      kóta koruny hráze (břehy)

519,50

m n. m.
      délka koruny hráze 258 m
      šířka koruny hráze 8,25 m
      max. výška hráze nad terénem 57,5 m
 
Řez hrází
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 800  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru zimní 2 × 10,6 m3/s
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru letní 2 × 10,8 m3/s
      průměr spodní výpusti pro MQ DN 200  
 
 
    bezpečnostní přeliv
      boční, nehrazený
      celková délka přelivné hrany přelivu 22 m
      kóta koruny přelivu (přepadové hrany) 515,30 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 221 m3/s
 
 
    odběrné zařízení
      odběr etážový ze sdruženého objektu 6 etáží  
      max. kapacita odběrného zařízení 0,696 m3/s
      průměr odběrného potrubí DN 1000  
 
Řez odběrným objektem
 
    malá vodní elektrárna
      1. soustrojí  
      turbína Cink – BANKI 2,5 B8 x 120/L
L-PE
      spád 49 m
      max. hltnost 0,120 m3/s
      max. výkon 36 kW
      generátor F 250 MK 06
      max. výkon soustrojí 37 kW
 
      2. soustrojí  
      turbína spirální čerpadlo
SIGMA META 39
      spád 49 m
      hltnost 0,139 m3/s
      generátor F 280 M 23
      max. výkon soustrojí 46 kW
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 462,00 m n. m.
      hladina mrtvého prostoru 464,90 m n. m.
      hladina stálého nadržení 483,00 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – letní 513,35 m n. m.
      hladina zásobního prostoru – zimní 511,80 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 515,30 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 515,30 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 518,00 m n. m.
      maximální hladina 518,00 m n. m.
      mrtvý prostor 4,425 tis. m3
      prostor stálého nadržení 1,650 mil. m3
      zásobní prostor – letní 20,164 mil. m3
      zásobní prostor – zimní 18,376 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – letní 2,406 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – zimní 4,194 mil. m3
      ovladatelný prostor 24,220 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 3,580 mil. m3
      celkový prostor 27,800 mil. m3
      celková zatopená plocha 142 ha
  Čerpací stanice Teplička
   

Pro převedení vody z toku Teplá v ř. km 17,0 ( HP 1-13-02-021 ) do nádrže Stanovice slouží ČS Teplička situovaná na pravém břehu toku Teplá. Součástí ČS je pevný betonový jez, odběrný objekt a výtlačný řad s gravitačním řadem.

 
      typ čerpadla
4 × Sigma 300-CVAV-460-38/2-LN-FE
      kapacita čerpadla 150 l/s
      dopravní výška 139 m
      štítkový výkon elektromotoru 320 kW
      kóta dna vtoku ČS 445,50 m n. m.
    výtlačný a gravitační řad
   

Z ČS se voda čerpá výtlačným ocelovým řadem DN 700 přes výtokový a vtokový objekt do gravitačního potrubí DN 600, ústí do vývaru, dále pokračuje otevřeným korytem až do nádrže VD Stanovice.

      celková délka řadu 2842 m
      celková délka výtlačného řadu 2007 m
      výškový rozdíl výtlačného řadu 130,60 m
      celková délka gravitačního řadu 835 m
      výškový rozdíl gravitačního řadu 45,40 m

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Stanovice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních maxim, resp. z letních (srážkových) maxim, z hodnoty 90 m3/s na hodnotu 13 m3/s v Lomnickém potoce. Kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních zimních (sněhových) maxim sníží z hodnoty 40 m3/s na hodnotu 13 m3/s v Lomnickém potoce. Hladina v nádrži v obou případech dosáhne kóty 515,68 m n. m. Společně s VD Březová zajišťuje 100letou ochranu města Karlovy Vary před povodněmi nad průtokem 90 m3/s pro povodňovou vlnu ze souboru ročních maxim, pro povodňovou vlnu letní a zimní povodňovou vlnu.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži a na hladině.

Stav trofie v nádrži.

S kvalitou vody ve vodárenské nádrži nejsou výraznější problémy, je však ovlivněna suchým a teplým obdobím.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1972–1978
Projektant   Hydroprojekt Praha
Firma provádějící stavbu   Vodní stavby Praha, Sigma Hranice, ČKD Blansko, EZ Praha, ZPA Praha, ABK Výmar – NDR
Uvedení do provozu   1978

ZAJÍMAVOSTI

VD Stanovice je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší.
Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

 

Věžový sdružený objekt Věžový sdružený objekt Boční bezpečnostní přeliv Skluz od bezpečnostního přelivu s výtokem z odpadní štoly

aktualizováno: