Vodní dílo Stráž pod Ralskem

VD Stráž pod Ralskem
POLOHA
   Tok   Ploučnice
     říční km   85,650
     hydrologické pořadí   1-14-03-0040-1-00
   Obec   Stráž pod Ralskem
   Okres   Česká Lípa
   Kraj   Liberecký


mapa

 

Vodní dílo bylo vybudováno jako samostatné, které svým režimem neovlivňuje provoz jiného vodního díla.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem nádrže je snížení povodňových průtoků na Ploučnici a ochrana území pod hrází před povodněmi.
Vedlejšími účely jsou regulovaný chov ryb, vodní sporty, rekreace a naředění znečištění v toku Ploučnice v případě havarijního zhoršení jakosti vody.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/ 100 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 12 m3/s

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Ploučnice
  Plocha povodí /A/ 42,8 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 767 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 455 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 166 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 30 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
  ** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      sypaná, homogenní, zemní    
      kóta koruny hráze 310,05 m n. m.
      délka koruny hráze 950 m
      šířka koruny hráze 7 m
      max. výška hráze nad terénem 5,25 m
 
Řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodních výpustí 2 × DN 1000  
      kapacita spodních výpustí při hladině stálého nadržení 2 × 3,883 m3/s
      průměr spodních výpustí DN 400  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 0,657 m3/s
 
Řez výpustí
    bezpečnostní přeliv
      nehrazený, čelní o 2 polích
      délka přepadové hrany (2 × 10,3) 20,6 m
      kóta přepadové hrany 308,53 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 13,2 m3/s
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 304,80 m n. m.
      hladina stálého nadržení 306,83 m n. m.
      hladina zásobního prostoru --- m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 308,53 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 308,53 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 308,98 m n. m.
      maximální hladina 308,98 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,460 mil. m3
      zásobní prostor --- mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,947 mil. m3
      ovladatelný prostor 1,407 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,371 mil. m3
      celkový prostor 1,778 mil. m3
      celková zatopená plocha 75,50 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Stráž pod Ralskem sníží svým retenčním účinkem při plném prostoru stálého nadržení (provozní naplnění nádrže) kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 30 m3/s na hodnotu 9,46 m3/s s využitím spodních výpustí. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 308,89 m n. m., resp. 308,30 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Kvalita vody je většinou na dobré úrovni a je úměrná kvalitě vody v Ploučnici, neboť vzhledem k průtoku dochází k významnému ovlivnění vody v nádrži. V letním období může dojít k rozvoji řas a sinic.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1911–1913, 1996–2001 (rekonstrukce)
Projektant   Hydroprojekt Praha (rekonstrukce)
Dodavatel stavby   ZRUP Příbram (rekonstrukce)
Uvedení do provozu   1913, 2001 (rekonstrukce)

ZAJÍMAVOSTI

Vodní nádrž, nazývaná též Horka, se nachází v blízkosti centra města Stráž pod Ralskem. Svým stářím se řadí k nejstarším v republice. Dílo bylo zajímavé především původní koncepcí násoskových přelivů. Nepříznivé funkční vlastnosti těchto přelivů vedly k jejich přestavbě v období 1924–1926. Vodní dílo bylo začátkem století rekonstruováno – těleso hráze včetně přelivů a výpustí.

Nádrž je využívána pro chov ryb a slouží také k vodním sportům. Vodní lyžování za motorovými čluny zde provozuje Klub vodního lyžování. Veřejnosti slouží také závěsné vodní lyžování v jihozápadní části vodní plochy.

Stráž pod Ralskem se nachází na severním okraji Ralské pahorkatiny mezi Českou Lípou a Libercem. Původně krásná okolní krajina, hojně rekreačně využívaná, s řadou vodních ploch, byla v minulých desetiletích značně narušena těžbou uranu a pobytem sovětských vojsk. V současné době je vyvíjeno značné úsilí o opětovné zlepšení rázu krajiny a návrat k původnímu rekreačnímu využití.

Město Stráž pod Ralskem vzniklo v podhradí hradu Wartenberk, jež byl postaven v polovině 13. století. V 16. století byl hrad přestavěn na zámek a město doznalo značného rozkvětu. V roce 1854 však padla Stráž za oběť požáru. V souvislosti s vybudováním nádrže Horka bylo počátkem 20. století město přebudováno na krásné letovisko. Zajímavý výlet je možný na 4 km vzdálený kopec Ralsko (696 m n. m.) se zříceninou hradu ze 13. století.

Koruna hráze Hráz s bezpečnostním přelivem Pole bezpečnostního přelivu s objektem spodních výpustí Ploučnice na odtoku z vodního díla s limnigrafem

aktualizováno: