Vodní dílo Újezd

VD Újezd

POLOHA
   Tok   Bílina
     říční km   66,8
     hydrologické pořadí   1-14-01-0049-1-00
   Obec   Vrskmaň, Jirkov
   Okres   Chomutov
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy, náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Zaječice a VD Velký otvický rybník.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem VD Újezd je zajištění ochrany území pod nádrží, kompenzační nadlepšování průtoků u toku Bílina pod hrází pro zabezpečení dodávky vody odběratelům, zajištění minimálního průtoku pod hrází v profilu odtokového limnigrafu, energetické využití odtoku MVE Újezd a MVE Ervěnický koridor a ovlivňování zimního průtokového režimu v trubní přeložce Bíliny po Ervěnickém koridoru, sportovní rybářství a rekreace.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 150 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 10 m3/s
  * v profilu odtokového limnigrafu

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Bílina
  Plocha povodí /A/ 102,3 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 718 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 860 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 89 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 83,4 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, zemní, sypaná, těsnění fólií PAD PVC    
      kóta koruny hráze (chodník na koruně) 286,02 m n. m.
      délka koruny hráze 1768 m
      šířka koruny hráze 9 m
      max. výška hráze nad terénem 13,9 m
 
Řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      rozměr spodních výpustí
2 × 2160 × 1080
      kapacita spodních výpustí je limitována kapacitou odpadní štoly 12 m3/s
 
    bezpečnostní přeliv
      boční, tvaru podtlakové plochy
      délka přepadové hrany 100 m
      kóta přepadové hrany 284,72 m n. m.
      kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 285,90 m n. m. 228,6 m3/s
 
Řez přelivem
 
    malá vodní elektrárna /MVE/
      spád
5,6 – 10,5
m
      Semi-Kaplanova přímoproudá "Z" turbína
      max. hltnost 1,30 m3/s
      max. výkon 105 kW
      generátor
G&Em, SG108WS8
      max. výkon soustrojí 90 kW
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 272,00 m n. m.
      hladina stálého nadržení 275,60 m n. m.
      hladina zimního zásobního prostoru 282,00 m n. m.
      hladina letního zásobního prostoru 283,00 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 284,72 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 284,72 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 285,90 m n. m.
      maximální hladina 285,90 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,081 mil. m3
      zásobní prostor – zimní 3,472 mil. m3
      zásobní prostor – letní 4,562 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – zimní 3,472 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor – letní 2,328 mil. m3
      ovladatelný prostor 6,890 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 1,510 mil. m3
      celkový prostor 8,400 mil. m3
      celková zatopená plocha 152,10 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Újezd sníží při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté letní povodňové vlny z hodnoty 83,4 m3/s na 59,6 m3/s, resp. na 10 m3/s v toku Bílina. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 285,16 m n. m.
Zimní 100letou povodňovou vlnu sníží z hodnoty 65,8 m3/s na 38,1 m3/s, resp. na 10 m3/s v toku Bílina. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 285,03 m n. m.
Průtoky nad neškodným odtokem 10 m3/s jsou převáděny bezpečnostním přelivem do bezodtokového prostoru pod nádrží Újezd, tj. do prostoru bývalé nádrže Kyjice.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Stav trofie v nádrži.

Kvalita vody je úměrná kvalitě vody na přítoku do nádrže. Přímo nad nádrží jsou do toku zaústěny vyčištěné odpadní vody z ČOV Jirkov, kterými je přítok výrazně ovlivněn a v nádrži dochází k dočištění těchto vod. V letním období může dojít k rozvoji řas a sinic.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1978–1981
Projektant   Hydroprojekt Praha
Dodavatel stavby   Vodní stavby Chomutov
Uvedení do provozu   1981

ZAJÍMAVOSTI
Vodní nádrž Újezd s Jirkovem v pozadí Hráz s výtokovým objektem Hráz vodního díla Výtok od spodních výpustí

aktualizováno: