Vodní dílo Všechlapy

VD Všechlapy

POLOHA
   Tok   Bouřlivec
     říční km   4,264
     hydrologické pořadí   1-14-01-0670-1-00
   Obec   Zabrušany, Lahošť
   Okres   Teplice
   Kraj   Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je vybudováno jako samostatně hospodařící, není začleněno do žádné vodohospodářské soustavy.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem nádrže je zajištění minimálního průtoku v Bouřlivci pod hrází a zajištění celoročního souvislého odběru vody pro Elektrárnu Ledvice včetně havarijní rezervy v době odstavení Labského vodovodu a zajištění celoročního souvislého odběru vody pro AGC Flat Glass Czech.

Vedlejším účelem nádrže je energetické využití odtoku MVE, snížení povodňových průtoků na Bouřlivci a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi, sportovní rybolov.

  Maximální dlouhodobý možný odběr vody /Omax/ 45 l/s
  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 65 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 12 m3/s
 
* v profilu odtokového limnigrafu

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Bouřlivec
  Plocha povodí /A/ 101,8 km2
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 718 mm
  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 764 l/s
  Průměrný 355denní průtok** /Q355d/ 80 l/s
  Stoletý průtok /Q100/ 87,7 m3/s
 
  Aktuální stavy a průtoky na nádrži.
  ** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce


TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      přímá, zemní, sypaná    
      kóta koruny hráze 215,52 m n. m.
      délka koruny hráze 170 m
      šířka koruny hráze 5 m
      max. výška hráze nad terénem 11,8 m
Řez hrází
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průměr spodní výpusti 1 DN 1800  
      kapacita spodní výpusti 1 při hladině zásobního prostoru 24,0 m3/s
 
      průměr spodní výpusti 2 DN 500  
      kapacita spodní výpusti 2 při hladině zásobního prostoru 1,35 m3/s
Řez výpustí
 
    bezpečnostní přeliv
      boční, nehrazený
      celková délka přepadové hrany 29,7 m
      kóta přepadové hrany 213,24 m n. m.
      celková kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 84,4 m3/s
 
 
    odběrný objekt
      odběrné potrubí pro Elektrárnu Ledvice
DN 1000 / cca dl 13 m
      přiváděcí potrubí k Elektrárně Ledvice PE DN 900  
 
 
    malá vodní elektrárna Všechlapy
     

MVE Všechlapy je osazena dvěma turbínami Cink systém Banki (malá, větší). Voda k turbínám je vedena nátoky DN 500 a DN 700 z přívodního potrubí DN 1000. MVE Všechlapy zajišťuje výrobu elektrické energie v závislosti na hydrologických podmínkách až do max. dosažitelného výkonu 46 kW.

    hlavní parametry MVE
      max. hltnost turbín MVE v souběhu 940 l/s
      návrhový spád čistý 7,3 m
      turbína 1 2.5 B5 x 625  
      max. výkon turbíny 1 18,7 kW
      max. výkon soustrojí 1 16,5 kW
      generátor 1 typ F 250 M12 061 P  
      max. výkon 1 22 kW
      turbína 2 3.4 B5 x 850  
      max. výkon turbíny 2 35 kW
      max. výkon soustrojí 2 29,9 kW
      generátor 2 typ F 225 M06 367  
      max. výkon 2 30 kW
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 203,60 m n. m.
      hladina stálého nadržení 208,10 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 211,60 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 213,24 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 213,24 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 214,57 m n. m.
      maximální hladina 214,57 m n. m.
      prostor stálého nadržení 0,131 mil. m3
      zásobní prostor 0,484 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor 0,360 mil. m3
      ovladatelný prostor 0,975 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,396 mil. m3
      celkový prostor 1,371 mil. m3
      celková zatopená plocha 35,00 ha

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Všechlapy sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 87,7 m3/s na hodnotu 81,5 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 214,57 m n. m.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Vývoj jakosti vody v nádrži.

Kvalita vody není od roku 2004 sledována.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1958–1961
Projektant   Báňské projekty Teplice pobočka Praha – Podolí
Dodavatel stavby   Vodní stavby Sezimovo Ústí
Uvedení do provozu   1961

ZAJÍMAVOSTI

V blízkosti vodního díla se nachází město Duchcov, které je proslaveno svým barokním zámkem s klasicistní úpravou. Zámek v Duchcově byl v roce 2001 vyhlášen národní kulturní památkou. Atrakcí jsou místnosti, ve kterých žil a zemřel známý světoběžník G. G. Casanova. Kolem zámku se rozléhá knížecí zahrada a přírodně krajinářský park.

Hráz s věžovým objektem Západní část nádrže s bezpečnostním přelivem a domkem hrázného Výtokový objekt a objekt MVE Koruna hráze s věžovým objektem

aktualizováno: