Vodní dílo Zaječice

VD Zaječice

POLOHA
   Tok Hutní potok I
     říční km 1,250
     hydrologické pořadí 1-14-01-0049-0-00
   Obec Vrskmaň
   Okres Chomutov
   Kraj Ústecký


mapa

 

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (NOD). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Újezd a VD Velký otvický rybník.


ÚČEL A KAPACITA
 

Hlavním účelem VD Zaječice je zajištění havarijní zásoby povrchové vody pro hlavní odběratele v oblasti pod nádrží VD Újezd. Vedlejším účelem je snížení povodňových průtoků na Hutním potoce a sportovní rybolov.

  Minimální průtok pod hrází /MQ/* 10 l/s
  Neškodný průtok pod vodním dílem /Oneš/ 3,0 m3/s
 
* v profilu limnigrafu Zaječice-odtok

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Hutní potok I
  Plocha povodí /A/ 10,98 km2
Průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 530 mm
Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 27 l/s
Průměrný 355denní průtok* /Q355d/ 2,9 l/s
Stoletý průtok /Q100/ 9,5 m3/s
* průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

TECHNICKÉ PARAMETRY
  Vzdouvací objekt – hráz
      zemní, sypaná    
      kóta koruny hráze 291,40 m n. m.
      délka koruny hráze 830 m
      šířka koruny hráze 4 – 5 m
      max. výška hráze nad terénem 6,8 m
 
Řez hrází
 
  Výpustná zařízení
    spodní výpusti
      průřez spodních výpustí 2 × DN 600  
      kapacita spodních výpustí při hladině zásobního prostoru 2 × 2,14 m3/s
 
Řez objektem
 
    bezpečnostní přeliv
      žlabový, oboustranný, mezi šachtou spod. výpustí a hrází
      délka přelivné hrany 2 × 7,30 m
      kóta koruny přelivu 290,02 m n. m.
      kapacita přelivu při max. hladině v nádrži 290,80 m n. m. 19,3 m3/s
 
 
  Nádrž
      kóta dna nádrže 285,00 m n. m.
      hladina stálého nadržení 287,70 m n. m.
      hladina zásobního prostoru 290,02 m n. m.
      hladina ovladatelného ochranného prostoru 290,02 m n. m.
      hladina ovladatelného prostoru 290,02 m n. m.
      hladina neovladatelného ochranného prostoru 290,80 m n. m.
prostor stálého nadržení 0,050 mil.m3
      zásobní prostor 0,253 mil. m3
      ovladatelný ochranný prostor mil. m3
      ovladatelný prostor 0,303 mil. m3
      neovladatelný ochranný prostor 0,142 mil. m3
      celkový prostor 0,445 mil. m3
      celková zatopená plocha 19,90 ha
 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VD Zaječice sníží kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 9,39 m3/s na 7,81 m3/s.

KVALITA VODY V NÁDRŽI

Kvalita vody v nádrži není sledována.ÚDAJE O VÝSTAVBĚ
Výstavba   1973–1976
Projektant   Báňské projekty Teplice, pobočka Ostrov
Dodavatel stavby   Báňské stavby Most
Uvedení do provozu   1976

ZAJÍMAVOSTI
Hráz s VD Újezd v pozadí Sdružený objekt se spodními výpustmi a bezpečnostním přelivem Jedna strana žlabového bezpečnostního přelivu Odtok od přelivu do nádrže Újezd

aktualizováno: