Hydrologická situace


Stavy a průtoky na vodních tocích Hladiny vody v nádržích Srážky Jakost vody v nádržích Rekreace Nadlepšování průtoků nádržemiVodohospodářský dispečink Povodí Ohře

Stupně povodňové aktivity

Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře

Základním posláním vodohospodářského dispečinku je operativní řízení hospodaření s vodou ve vodohospodářských soustavách a na vodních dílech ve správě Povodí Ohře.

Jedná se především o zajištění :

  • potřebného množství kvalitní povrchové vody pro zásobování průmyslu, energetiky, zemědělství a obyvatelstva
  • ochrany území a objektů před účinky velkých vod
  • specializované protipovodňové ochrany území s intenzivní důlní činností
  • minimálních zůstatkových průtoků v určených profilech
  • vytváření podmínek pro chov ryb a rekreaci
  • ovlivňování nepříznivých účinků ledových jevů
  • výroby elektrické energie

Vodohospodářský dispečink působí také jako informační a koordinační centrum při řešení ekologických havárií, mimořádných a provozních situací.

Z těchto důvodů byl vybudován a je neustále zdokonalován automatizovaný dispečerský informační a komunikační systém. Ten v reálném čase zajišťuje měření, přenos a zpracování hydrometeorologických a provozních veličin z důležitých míst spravovaného území Povodí Ohře, potřebných pro jejich kvalifikované řízení. Celý systém VHD je koncipován jako kompatibilní s informačním systémem Povodí Ohře a je nedílnou součástí monitoringu vodní složky životního prostředí, tj. Regionálního hydroekologického informačního systému.Stupně povodňové aktivity

První stupeň – STAV BDĚLOSTI

nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou - li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodohospodářských dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI

vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění povodně podle povodňového plánu.

Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ

vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Vyhlašování a odvolávání II. a III. stupňů povodňové aktivity provádějí povodňové orgány obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů, v rámci své územní působnosti.

Poznámka:
Informace o překročení či podkročení stupňů povodňové aktivity (SPA), uvedené na internetových stránkách Povodí Ohře nebo Ministerstva zemědělství, neznamenají automaticky jejich vyhlášení nebo odvolání. Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře informuje v případě reálné možnosti překročení nebo opuštění limitů II. a III. SPA, v rámci své automatické měřící sítě, příslušný povodňový orgán s informací o dalším pravděpodobném vývoji situace. Rozhodnutí o vyhlášení či odvolání SPA je potom jen v kompetenci územně příslušného povodňového orgánu. V některých případech se pak stává, že právě s přihlédnutím k předpokládanému vývoji hydrologické situace, nedojde ani při překroční limitů SPA k jejich vyhlášení, eventuelně při poklesu pod limity SPA k jejich odvolání.


Vodohospodářský dispečink
tel: 474 636 306, fax: 474 624 200
e-mail: vhd@poh.cz

aktualizováno: