Na zvýrazněných úsecích přivaděče
hrozí vysoké riziko utonutí


Pod Krušnými horami vede koryto vodního toku obecně známého jako "přivaděč". Jedná se o několik postupně navazujících vodních toků, které přivádějí vodu z Ohře a části krušnohorských přítoků Ohře až do povodí řeky Bíliny. Koryto prochází jak nezastavěným územím, tak i územím zastavěným.

Koryta toků přivaděče jsou zpravidla lichoběžníkového tvaru s takovým sklonem břehů, který prakticky znemožňuje pevný postoj. Tento tvar, zvláště při zvýšeném průtoku, téměř vylučuje opuštění koryta za pomocí vlastních sil. Betonové materiály použité při výstavbě systému přivaděčů jsou velice kluzké
i za sucha a případné uklouznutí a pád nejen do koryta může způsobit vážná zranění.

Na následující interaktivní mapě jsou vyznačené úseky, na kterých vzniklo obzvláště zvýšené nebezpečí, které vylučuje opuštění betonové koryta bez další pomoci. Nebezpečí spočívá v unášecích silách proudu vlivem zvýšeného průtoku v korytě. 

 


Podporované prohlížeče pro zobrazení mapy jsou zde.

Pro případný pád do koryta přivaděče jsou pro zvýšení záchrany před utonutím v přivaděčích instalovány záchytné prvky,
které významně pomohou s řešením nastalé kritické situace.

Záchytné prvky
Pro zvýšení možnosti záchrany osoby, která spadla nebo se jiným způsobem dostala do koryta přivaděče, byly instalovány nové záchytné prvky v 16 profilech PKP II a ve 24 profilech PPV.

První záchytný profil je instalován v obci Černovice u silničního mostu nad hasičskou zbrojnicí. Poslední záchytný profil je instalován v obci Vysoká Pec u silničního mostu pod koupalištěm. Vzdálenost mezi záchytnými profily odpovídá době, po kterou je proudem unášená osoba schopna pomoci si svou vlastní silou, než dojde k vysílení organismu vlivem únavy a prochladnutí.

Před záchytnými prvky jsou umístěna návěstí. Záchytné prvky umožňují vodou unášené osobě zachytit se a zvýšit tak šanci na svou záchranu. Účinnost těchto záchytných prvků, vyžadujících aktivní spolupráci unášené osoby, je ovlivněna její schopností plavat, chováním a připraveností na danou situaci, fyzickými schopnostmi včetně případných zranění.

Záchytné prvky slouží k záchraně tonoucích!

Varovné značky
Přivaděč představuje nebezpečí zvláště při zvýšeném průtoku vody. Varovné značky na korytě přivaděče udávají výšku hladiny, při které již jednoznačně hrozí nebezpečí zranění či utonutí.


Pro vyvarování se nastalé nebezpečné situace doporučujeme dodržovat obecná bezpečnostní pravidla v okolí přivaděče.


      BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
pozor
  1. Dívejte se, kam šlapete
  2. Dbejte zvýšené opatrnosti
  3. K přechodu na druhý břeh použijte výhradně mosty a lávky
  4. Nenechávejte děti bez dozoru a volně pobíhat zvířata
  5. Nevstupujte a neskákejte do vody
  6. Jste-li v nebezpečí, nepanikařte a použijte záchytné prvky
  7. Vidíte-li někoho v nesnázích, volejte tísňové linky
  8. Poskytněte první pomoc

 

Více informací ZDE.

Vodohospodářský dispečink
tel: 474 636 306, fax: 474 624 200
e-mail: vhd@poh.cz

aktualizováno: